صفحه اصلیگزارش آماریکتابخانه های مرکزیراهنماورود
رکورد قبلیرکورد بعدی
سرشناسه : فاضل دهکردی، زهرا
عنوان اصلی : بررسی تأثیر آموزش بر اساس تئوری شناختی اجتماعی در کاهش استرس دانشجویان جدیدالورود
پژوهشگر : /نگارنده: زهرا فاضل‌دهکردی
استاد راهنما : ؛ محبوبه خورسندی
استاد مشاور : ؛ نسرین روزبهانی، مهدی رنجبران، محمود رجبی
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی اراک
سال تحصیل : ، ‮‭۱۳۹۶‬
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : آموزش بهداشت
دانشگاه/ دانشکده : دانشگاه علوم پزشکی اراک
صفحه شمار : ‮‭۸۰‬ ص‬
چکيده : مقدمه :راهبردهای مقابله‌صای به تلاش‌صهای شناختی و رفتاری جهت پیشگیری، مدیریت و کاهش استرس اشاره دارند که افراد در موقعیت‌صهای استرس زا از آن‌صها استفاده می‌صکنند .هدف از این مطالعه بررسی تأثیر آموزش بر اساس تئوری شناختی اجتماعی در مدیریت استرس دانشجویان جدیدالورود بود .مواد و روش‌صها :ابتدا ‮‭156‬ دانشجوی جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی اراک سرشماری شدند .سپس از بین آن‌صها ‮‭120‬ دانشجوی جدیدالورود غیربومی به طور تصادفی به گروه مداخله و شاهد تخصیص داده شدند .مداخله با ارائه جزوه آموزشی مدیریت استرس و به شیوه خودآموز انجام شد .گروه شاهد مداخله روتین را دریافت نمودند .دانشجویان به مدت سه ماه پی‌صگیری شدند .جمع‌صآوری داده‌صها به وسیله پرسشنامه‌ص‍ دموگرافیک، مقیاس استرس ادراک شده) کوهن(، راهبردهای مقابله ای فرد در برابر استرس) اندلر و پارکر(، مقیاس خودکارآمدی مقابله با مشکلات) چسنی و همکاران (و مقیاس چند بعدی حمایت اجتماعی ادراک شده) زیمت (انجام شد .داده‌صها با آزمون های تی و آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شدند .یافته‌صها :یافته اصلی تحقیق نشان داد که ‮‭9/8‬ ▒ ‮‭58/53‬درصد دانشجویان از سبک مسئله مدار در مواجهه با موقعیت‌صهای استرس زا استفاده می‌صکردند .بر طبق آزمون تی زوجی بعد از مداخله، خودکارآمدی به عنوان مهم‌صترین سازه تئوری شناختی اجتماعی افزایش معناداری یافته بود .‮‭(002 /0=p)‬ بین راهبردهای مقابله‌صای اجتنابی و خودکارآمدی ارتباط معناداری یافت نشد‮‭(139/0= r‬ و .‮‭084/0=p)‬ نتیجه‌صگیری :مداخلاتی که موجب بهبود خودکارآمدی و دریافت حمایت اجتماعی از جانب خانواده، دوستان، اساتید و کارکنان شود، می‌صتوانند استرس را در دانشجویان کاهش دهد .بنابراین ارایه چنین مداخلاتی در محیط دانشگاه بسیار مفید و ضروری به نظر می‌صرسد .
: 8.9 of students adopted the task-oriented coping style. According to the paired t-test following the intervention, self-efficacy as the most important SCT construct increased significantly (p = 0.002). No significant association was found between avoidance-oriented coping strategies and self-efficacy (r = 0.139, p = 0.084). Conclusion: Interventions which improve self-efficacy and the receipt of social support from the family, friends, professors, and staff could relieve students stress. Hence, it is extremely useful and necessary to perform such interventions in universities ▒ Introduction: Coping strategies refer to cognitive and behavioral efforts to prevent, manage, and reduce stress in the face of stressful situations. The present study aimed to explore effects of social cognitive theory (SCT)-based education on new university students stress management. Materials and Methods: The census counted 156 freshmen in Arak University of Medical Sciences and then 120 non-native freshmen were randomly selected from them and assigned to the intervention and control groups. The intervention group received an educational pamphlet on stress management. The education was self-taught. It lasted three months. In order to collect data, five questionnaires were used: a demographic questionnaire, the Perceived Stress Scale by Cohen et al., Coping Inventory for Stressful Situations by Endler and Parker, Coping Self-Efficacy Scale by Chesney et al., and Multidimensional Scale of Perceived Social Support by Zimet et al. The data were analyzed using the SPSS program, version 20, and the independent t-test, paired t-test, Pearson correlation coefficient, one-way analysis of variance, and linear regression. Results: When faced with stressful situations, 53.58
کلیدواژه : آموزش بهداشت
: فشار روانی
: تنش
: دانشجویان

ارسال پیغام

آمار سامانه

تعداد دانشگاه ها :63
تعداد پایان نامه ها:274426
آخرین بروزرسانی:۱۳۹۷/۰۱/۲۹
کاربران آنلاین:137
بازدید امروز:335
بازدید کل:2036315

تماس با ما

شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه ۱۳، معاونت تحقیقات و فناوری ، مرکز توسعه وهماهنگی اطلاعات وانتشارات علمی، گروه اطلاع رسانی پزشکی

تلفن تماس: 81454318-021

توجه

کلیه حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و هر استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است

DEVELOPED BY PARSAZARAKHSH
COPYRIGHT BY THESIS.RESEARCH.AC.IR ALL RIGHT RESERVED, IRAN, TEHRAN