صفحه اصلیگزارش آماریکتابخانه های مرکزیراهنماورود
رکورد قبلیرکورد بعدی
سرشناسه : چیذری، مینا
عنوان اصلی : بررسی تاثیر درمان شناختی رفتاری گروهی با تمرکز خود ابرازی جنسی برارگاسم زنان
پژوهشگر : /نگارنده: میناچیذری
استاد راهنما : ؛ نفیسه سید زاده
استاد مشاور : ؛ فاطمه مهرابی، بهنام اوحدی
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی اراک
سال تحصیل : ، ‮‭۱۳۹۴‬
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : مشاوره در مامایی
دانشگاه/ دانشکده : دانشگاه علوم پزشکی اراک
صفحه شمار : ‮‭۱۶۸‬ ص‬
چکيده : زمینه وهدف:خانواده یکی از ارکان اصلی نظام اجتماعی است وآنورگاسمی یکی از اختلالات عملکرد جنسی است که سلامت روان زنان ودر نتیجه خانواده را مورد تهدید قرار می دهد، لذا با در نظر گرفتن نقش ماماها در مشاوره اختلالات جنسی زنان پزوهشی جهت بررسی اثر بخشی درمان شناختی رفتاری با تمرکز خودابرازی جنسی بر میزان اختلال آنورگاسمی ترتیب داده شد .روش کار :در مطالعه ای تجربی در سال ‮‭94‬ در تهران ‮‭24‬نفر بیمار زن مبتلا به آنورگاسمی ثانویه به طور تصادفی در دو گروه مداخله ‮‭(12)‬نفر وکنترل ‮‭(12)‬ نفر قرار گرفتند .رفتار درمانی شناختی طی ‮‭8‬ جلسه هفتگی با تاکید بر آموزش خود ابرازی جنسی و اصلاح باورهای ناکارآمد جنسی برای گروه مداخله به کار گرفته شد .ابزار پیش آزمون وپس آزمون برای هردوگروه شامل شاخص عملکرد جنسی زنان روزن وپرسشنامه احقاق جنسی هالبرت بود .تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری‮‭spss‬ نسخه‮‭20‬ و با کمک شاخص های توصیفی وهمچنین آمار استنباطی شامل آزمونهای‮‭Test- indipendent T‬،‮‭Test-paired sample T‬،کای دو، فیشر وآنالیز کوواریانس انجام گرفت و‮‭p<0/05‬ به عنوان سطح معناداری در نظر گرفته شد ..یافته ها :نتایج نشان داد که درمان شناختی رفتاری به طور معناداری نمرات ارگاسم گروه مداخله را نسبت به گروه کنترل بهبود بخشیده است همچنین میانگین نمرات گروه مداخله در زیر مقیاسهای میل، انگیختگی ، رضایت جنسی واحقاق جنسی به طور معناداری افزایش یافت .نتیجه گیری :در این مطالعه رفتاردرمانی شناختی با تمرکز بر آموزش خودابرازی جنسی سبب بهبود آنورگاسمی زنان وارتقا عملکرد جنسی آنان شد .پیشنهاد می گردد در پژوهش های بعدی این مداخله با حجم نمونه بیشتری انجام گیرد وبا درمان فردی وزوج درمانی مقایسه گردد .همچنین به منظور پیشگیری از اختلافات زناشویی راه اندازی کلینیک های مشاوره و ازدواج در مراکز بهداشتی- درمانی سطح کشور با هدف تصحیح باورهای ناکارآمد جنسی وآموزش خودابرازی می تواند توسط مسئولین مد نظر قرار گیرد .واژگان کلیدی :رفتار درمانی شناختی، ارگاسم زنان، خود ابرازی جنسی، احقاق جنسی .
: SD, as well as inferential statistics tests indipendent T-Test, paired sample T-Test, chi-square, Fisher's analysis of covariance was performed and p <0/05 was considered as significant level. Results: The results showed that CBT improved significantly orgasm scores in the intervention group compared to the control group. The mean scores of intervention groups under the scales of desire, arousal, sexual satisfaction, sexual assertiveness significantly increased. Conclusion: In this study, cognitive behavioral therapy focuses on teaching sexual self-assertiveness improve Anorgasmia and sexual function in women . it is suggested in Subsequent research this study was done with a larger sample size or compared with individual therapy and couple therapy. In order to avoid disputes marital and sexual problems and improve marital satisfaction Establish and set up clinics and marriage counseling at health centers across the country with the aim of correcting beliefs, sexual dysfunction self-assertiveness training could be considered by the authorities ▒ Introduction: The family is one of the main pillars of the social system and Sexual relationships on mental health and survival of healthy generation in the family. Anorgasmia is a sexual dysfunction that threatening women's mental health, and thus threatening the family. Therefore, taking into account the role of midwives in counseling sexual dysfunction in women To investigate the Effectiveness of cognitive behavioral group therapy focusing on sexual self assertiveness in female orgasm was organized. Materials and method: In an experimental study in in Tehran 24 women with secondary anorgasmia were randomly assigned to the intervention group (n=12) and control group (n=12). CBT during 8 weekly sessions with an emphasis on sexual self assertiveness and Cognitive restructuring w Dysfunctional sexual thoughts were applied to intervention group. Tools pretest and post test for both groups were Rosen Female Sexual Function Index questionnaire and Hulbert sexual desire index. Analysis of data using statistical software spss version 20, using descriptive indicators include: frequency, relative frequency, mean
کلیدواژه : اختلالات جنسی
: اوج لذت جنسی
: امور جنسی
: رفتاردرمانی
: شناخت‌درمانی
: خانواده

ارسال پیغام

آمار سامانه

تعداد دانشگاه ها :63
تعداد پایان نامه ها:274426
آخرین بروزرسانی:۱۳۹۷/۰۱/۲۹
کاربران آنلاین:140
بازدید امروز:338
بازدید کل:2036318

تماس با ما

شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه ۱۳، معاونت تحقیقات و فناوری ، مرکز توسعه وهماهنگی اطلاعات وانتشارات علمی، گروه اطلاع رسانی پزشکی

تلفن تماس: 81454318-021

توجه

کلیه حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و هر استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است

DEVELOPED BY PARSAZARAKHSH
COPYRIGHT BY THESIS.RESEARCH.AC.IR ALL RIGHT RESERVED, IRAN, TEHRAN