صفحه اصلیگزارش آماریکتابخانه های مرکزیراهنماورود
رکورد قبلیرکورد بعدی
Main Entry : صمدی ، پویا
Title Proper : ارزیابی مشکلات و عملکرد پروتزهای کامل دندانی در سطح شهرستان اردبیل در سال 1396
First Statment of Responsibility : نگارش پویا صمدی ; استاد راهنما سحر موسوی ; استاد مشاور فیروز امانی .
College : دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ، دانشکده دندانپزشکی
Academic Year : 1397.
Text of note : پایان نامه دکتری حرفه ای دندانپزشکی
page No : 116 ص :مصور ; جدول و نمودار.
Abstract : مقدمه استفاده از دست‌دندان های کامل با افزایش میانگین سنی در جوامع رو به افزایش است. با این وجود بیماران دارای دست‌دندان مشکلات زیادی را حین استفاده از آن‌ها گزارش می‌کنند. هدف مطالعه‌ی حاضر ارزیابی مشکلات و عملکرد دست‌دندان کامل در بیماران شهر اردبیل بود. مواد و روش‌ها 138 بیمار دارای دست‌دندان که حداقل 1 سال از دریافت دست‌دندان آن‌ها می‌گذشت در سطح شهر اردبیل در سال 1396 بررسی شدند. ضایعات دهانی مورد ارزیابی شامل زخم، التهاب گوشه لب و مخاط، استوماتیت و اپولیس فیشوراتوم بود. عملکرد دست‌دندان توسط پرسشنامه‌ی خود اظهار PDA ارزیابی شد. همچنین توزیع گیر، اکلوژن، پلن اکلوژن و بعد عمودی اکلوژن در بیماران ارزیابی گردید. داده‌ها با نرم افزار SPSS 19 آنالیز گردید. نتایج 55 نفر (39/3%) زن و 83 نفر (59/3%) مرد بودند. میانگین سن بیماران 9/3± 64/8 سال بود. میانگین سن دنچر 6/8± 12/1 سال بود. میانگین امتیاز عملکرد دست‌دندان در حیطه‌ی زیبایی و تکلم 0/9 ± 2/8، عملکرد دست‌دندان فک پایین 0/8±2/9، انتظارات بیماران 0/7± 3/7، دست‌دندان فک بالا 0/7± 2/5 و اهمیت دست‌دندان 0/7± 2/7 بود. به ترتیب شیوع استوماتیت، زخم و التهاب گوشه لب و مخاط و اپولیس فیشوراتوم 12/3%،9.4%،16% و 7/2% بود. 73 مورد (%52/9) اکلوژن دست‌دندان نادرست بود.رابطه مرکزی فکین در %56/5 اشتباه بود. بعد عمودی در حالت اکلوژن در 6/66% موارد کم و در 10/9% زیاد بود. شیوع عدم گیر در دست‌دندان 125 مورد (%45/2) بود.شیوع شکستگی بیس دست دندان و دندان به ترتیب 10/2% و 10/9% بود. نتیجه‌گیری درصد قابل توجهی از مصرف‌کنندگان دست‌دندان این مطالعه دچار ضایعات مخاطی و لب بودند و بیماران نسبت به عملکرد دست‌دندان امتیاز متوسطی را گزارش کردند. بیشتر مشکلات افراد مربوط به عدم گیردست دندان بود. به نظر می‌رسد طراحی مناسبتر دست‌دندان و تعویض دست دندان فرسوده بتواند در کاهش مشکلات دست‌دندان و بهبود عملکرد آن موثر باشد.
: Introduction The use of removable complete denture increases due to rising of age in societies. Nevertheless, patients who receive the complete denture report many problems while using them. The aim of this study was to evaluate the problems and function of removable complete denture in patients in Ardebil city. Materials and methods 138 patients who were at least 1 years old from resiving removable complete denture examined at Ardabil city in 2017 year. Oral lesions that were evaluated including denture stomatitis، angular cheilitis، ulcer and epulis fissuratum. Denture function evaluated by PDA self-reported questionnaire. In addition, occlusion, vertical dimension of occlusion and retention evaluated in patients. Data were analyzed using SPSS 19 software. Results 55 (39.3%) person was female and 83 (59.3%) person was male. The mean age of the patients was 64.8±9.3 years. Mean age of denture was 12.1 ± 6.8 years. The average score of the function of the denture in the field of cosmetic and speech was 8.2 ± 0.9, the mandibular function was 2.9 ± 0.8, the expectations of the patients was 3.7 ± 0.7, the maxillary function were 2.50.7 and the denture importance was 2.7 ± 0.7. The prevalence of stomatitis, ulcer, Angular cheilitis and Epulis fissuratum were 12.3%, 9.4%, 16% and 7.2% respectively. 73 (52.9%) cases had inaccurate occlution plan.56.5% cases had inaccurate cenric relation. Vertical dimension in occlusion was low in 66.6% and high in 10.9%. The prevalance of no retention was 34 (24.6%) cases.The prevalence of denture fracture and artificial tooth fracture were 10.2%, 10.9% respectively. Conclusion A significant percentage of the patients in the study had lips and mucosal lesions, and patients reported modest scores on their denture function. Most of the problems were related to the retention. It seems that a more suitable design of the palatal and replacement of the worn denture can be effective in reducing the problems of the denture and improving its function.
Subject : دست‌دندان
: عملکرد
: ضایعات مخاطی
: Function
: Denture
: Complete
: Mucosal lesions
: Removable

ارسال پیغام

آمار سامانه

تعداد دانشگاه ها :63
تعداد پایان نامه ها:277493
آخرین بروزرسانی:۱۳۹۷/۰۷/۱۷
کاربران آنلاین:143
بازدید امروز:146
بازدید کل:2227551

تماس با ما

شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه ۱۳، معاونت تحقیقات و فناوری ، مرکز توسعه وهماهنگی اطلاعات وانتشارات علمی، گروه اطلاع رسانی پزشکی

تلفن تماس: 81454318-021

توجه

کلیه حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و هر استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است

DEVELOPED BY PARSAZARAKHSH
COPYRIGHT BY THESIS.RESEARCH.AC.IR ALL RIGHT RESERVED, IRAN, TEHRAN