صفحه اصلیگزارش آماریکتابخانه های مرکزیراهنماورود
رکورد قبلیرکورد بعدی
سرشناسه : پديدآورقبادی، مامک
عنوان اصلی : بررسی تأثیر آموزش الگوی توانمندسازی خانواده محور بر شأن ‏بیماران نارسایی قلبی
پژوهشگر : مامک قبادی
استاد راهنما : حسین باقری
استاد مشاور : احمد خسروی ‏، رزیتا جلالیان
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی شاهرود: دانشکده پرستاری و مامایی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : پرستاری مراقبت های ویژه
تاریخ دفاع : ۱۳۹۷/۵۰/۲۹
صفحه شمار : ‮‭۹۵‬ص‬CD
چکيده : چکیدهزمینه و هدف: نارسایی قلبی منجر به عدم توانایی در انجام فعالیت های بیمار شده و موجب‎ ‎مي‌شود که در‎ ‎انجام فعاليت‌هاي ‏معمول‎ ‎زندگي‎ ‎به‎ ‎ديگران وابسته گردند‎ ‎و از درد و از دست دادن شأن خود در زندگی اظهار نگرانی نمایند. هدف از پژوهش حاضر، ‏تعیین تأثیر آموزش الگوی توانمندسازی خانواده محور بر شأن بیماران نارسایی قلبی می باشد.‏مواد و روش: اين مطالعه يک کارآزمايي باليني تصادفي کنترل شده بر روي 80 بيمار مبتلا به نارسايی قلب مراجعه کننده به ‏بخش های ‏CCU‏ و قلب بیمارستان‌ فاطمه زهرا ساری است. بيماران پس از نمونه گیری در دسترس، با روش بلوک بندی 4 تایی ‏به دو گروه شاهد و مداخله (هر گروه 40 نفر) تقسيم شدند. برای گروه آزمون الگوی توانمندسازی خانواده محور به مدت 12 جلسه ‏یک ساعته در طی 6 هفته، اجرا شد. در طول مدت مداخله، گروه شاهد، مراقبت و آموزش های رایج بخش را دریافت نمودند. شان دو ‏گروه آزمون و شاهد، در دو مرحله قبل و پس از مداخله، توسط پرسشنامه های شأن ذاتی ‏‎(IDQ)‎‏ و شأن اجتماعی ‏‎(SDQ)‎‏ ‏سنجیده شد. داده ها با استفاده از آزمون¬های کای دو و تحلیل کواریانس تک متغیره و با نرم افزار آماری ‏SPSS‏ تحلیل گردید.‏یافته ها: بر اساس نتایج حاصل از پژوهش حاضر، ميانگين‎ ‎سني‎ ‎واحدهای مورد پژوهش 11 ± 62 سال و میانگین کسر تخلیه ای ‏آنان 5/7 ± 85/38 درصد بدست آمد. بر اساس نتایج حاصل از پژوهش، میانگین نمره شأن ذاتی 8/0±7/4 محاسبه گردید که بیشترین ‏میانگین نمره شأن ذاتی مربوط به بعد شأن ذاتی در خانواده و کمترین میانگین نمره مربوط به بعد شأن ذاتی در جامعه بود. همچنین ‏میانگین نمره شأن اجتماعی 7/0±3/4 را محاسبه گردید که بیشترین میانگین نمره شأن اجتماعی مربوط به بعد ارتباط و حمایت و ‏کمترین میانگین نمره مربوط به بعد تحمیل شدن به دیگران بدست آمد. پس از خارج کردن تاثیرات نمرات شأن ذاتی و شأن اجتماعی ‏بیماران قبل از مداخله (تعدیل اثر متغیر مخدوشگر)، اختلاف معنی¬داری بین میانگین نمرات شأن ذاتی و شأن اجتماعی بیماران بعد از ‏مداخله در گروه شاهد و مداخله مشاهده شده است، یعنی متوسط متغیر شأن ذاتی و شأن اجتماعی بیماران بعد از مداخله، در گروه ‏مداخله افزایش نشان داد.‏نتیجه گیری: بکارگیری الگوی توانمندسازی خانواده محور و آموزش سیستماتیک جهت حفظ و ارتقاء شأن بیماران مبتلا به نارسایی ‏قلبی، موثر بوده است.‏واژگان کلیدی: الگوی توانمندسازی خانواده محور، شان ذاتی، نارسایی قلبی
موضوع : بیماران قلبی
: Heart -- Diseases -- Patients
: آم‍وزش‌ وال‍دی‍ن‌
: Parent Education
: ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ ال‍وال‍دی‍ن‌
: نارسایی‌ها
: Disorders of
کلیدواژه : نور علی جعفری

ارسال پیغام

آمار سامانه

تعداد دانشگاه ها :63
تعداد پایان نامه ها:290191
آخرین بروزرسانی:۱۳۹۸/۰۱/۲۶
کاربران آنلاین:36
بازدید امروز:761
بازدید کل:2396018

تماس با ما

شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه ۱۳، معاونت تحقیقات و فناوری ، مرکز توسعه وهماهنگی اطلاعات وانتشارات علمی، گروه اطلاع رسانی پزشکی

تلفن تماس: 81454318-021

توجه

کلیه حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و هر استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است

DEVELOPED BY PARSAZARAKHSH
COPYRIGHT BY THESIS.RESEARCH.AC.IR ALL RIGHT RESERVED, IRAN, TEHRAN