صفحه اصلیگزارش آماریکتابخانه های مرکزیراهنماورود
رکورد قبلیرکورد بعدی
سرشناسه : Mohammadi, Sadollah Author
عنوان اصلی : The effect of Dimethyl sulfone on monocrotaline induced right heart failure in rats
پژوهشگر : Sadollah Mohammadi
استاد راهنما : / Moslem Najafi
استاد راهنما : Alireza Garjani
استاد مشاور : Nasrin Maleki Dizaji
استاد مشاور : Hossein Hamzeii
محل تحصیل : Tabriz University of Medical Sciences Faculty of Pharmacy
سال تحصیل : 1391
مقطع تحصیلی : PhD degree
رشته تحصیلی : Pharmacology
صفحه شمار : 53p
چکيده : #$#@#Introduction: Pulmonary Arterial Hypertension (PAH) is a life threatening and devastating disease with a high morbidity and mortality by an unusual increase in pulmonary artery pressure and pulmonary vascular resistance. Methylsulfonylmethane(MSM) is naturally occurring organic sulphur that is known as an anti-oxidant, anti-inflammatory and antiproilferative compound.#$#@##$#@# Objective: The aim of this study was to investigate the effect of MSM on hemodynamic functions, oxidative stress and mRNA expressions of angiotensinogen, Endothelin-۱ (ET-۱) and Transforming Growth Factor (TGF-?۱) in rats with monocrotaline (MCT)-induced PAH.#$#@##$#@#Materials and Methods: Wistar rats were randomly assigned to ۲۸ and ۳۸-days treatments. MSM was administered to rats at ۱۰۰, ۲۰۰, and ۴۰۰ mg/kg/day doses either ۱۰ days before or ۱۴ days after a single dose of ۶۰mg/kg, IP, monocrotaline(MCT). Rats were anesthetized with pentobarbital and ventricular hemodynamic indices were determined using Powerlab ADinstrument. Blood samples were obtained to evaluate changes in the antioxidative system including activities of catalase (CAT), superoxide dismutase (SOD), glutathione peroxidase (GSH-Px) and the level of reduced glutathione (GSH) and malondialdehyde (MDA). Right ventricle (RV) tissue samples were obtained to evaluate changes in the inflammatory genes expression using RT-PCR assay.#$#@##$#@#Results: Improvements in cardiopulmonary hemodynamics were observed in the MSM-treated pulmonary arterial hypertensive rats, with a significant reduction in right ventricular systolic pressure (RSVP) and an increase in the mean arterial pressure (MAP). The values of CAT, SOD, GSH-Px activities, and GSH were significantly lower in MCT-induced PAH (P < ۰.۰۱), but they were recovered to control levels of MSM-treated groups. MSM treatment induced an increase in GSH along with the index of the redox state GSH/GSSG in MCT-induced pulmonary arterial hypertensive rats The value of RV/(LV+S) ratio was significantly higher in rats exposed to MCT, which was significantly reversed by MSM treatment (P < ۰.۰۱). The expression levels of angiotensinogen, ET-۱ and TGF- ?۱ significantly reduced at efficient dose of MSM in MCT-induced pulmonary arterial hypertensive rats (P < ۰.۰۵). Levels of ET-۱ mRNA transcript in MSM-treated pulmonary hypertensive rats decreased, even as compared to the values corresponding to normotensive control rats (P <۰.۰۱).#$#@##$#@#Conclusion: The Results of this study suggest that harmful effects of MCT induced PAH on the RV function could be attenuated by antioxdant actions of MSM through the suppression of local Renin-Angiotensin-Aldestron System (RAAS) along with associated growth-promoting factors such as Transforming Growth Factor (TGF-?۱) and Endothelin-۱ (ET-۱). In addition, long term administration of MSM could exert protective antioxidative effects through the induction of CAT, SOD, and GSH-Px activities along with associated reducing agents, such as GSH in rats with monocrotaline induced right heart failure #$#@##$#@#Keywords: Methylsulfonylmethane; Monocrotaline induced pulmonary hypertension; Oxidative stress; Inflammation; Gene expression#$#@##$#@##$#@#
: مقدمه: هیپرتانسیون عروق ریوی (PAH) یک بیماری مهلک و دردآور با درصد مرگ و میر بالا بوده که بواسطه افزایش غیر معمول در فشار شریان ریوی ومقاومت عروق ریوی ایجاد می شود. Methylsulfonylmethane(MSM) به عنوان یک ترکیب گوگرد دار آلی با خواص قوی ضدااکسیدانی ، ضد التهابی و آنتی پرولیفراتیو در طبیعت شناخته می شود. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی آثار MSM بر عملکرد همودینامیک، استرس اکسیداتیو و بیان mRNAمربوط به ژنهایangiotensinogen ، Endothelin-1 (ET-1) و Transforming Growth Factor (TGF)-β1 در موشهای صحرایی مبتلا به پر فشاری خون ریوی (PAH) القا شده توسط monocrotaline ((MCT بود.مواد و روشها: موشهای صحرایی با نژاد Wistar در دو گروه درمانی 28 روزه و 38 روزه به طور کاملا تصادفی تقسیم شدند. MSM با دوزهای 100, 200 و 400 mg/kg/day ده روز قبل یا چهارده روز بعد از تک دوز صفاقی mg/kg60 ماده MCT استفاده گردید.موشهای صحرایی با استفاده از پنتوباربیتال بیهوش گردیده و مشخصه های همو دینامیکی بطنی با استفاده از دستگاه Powerlab AD تعیین گردید. نمونه های خونی جهت بررسی تغییرات سیستم آنتی اکسیداتیو شامل فعالیت کاتلازی(CAT) ، سوپر اکسید دسموتاز(SOD) ، گلوتاتیون پر اکسیداز(GSH-Px) و میزان گلوتاتیون احیا شده(GSH) و مالون دآلدئید(MDA) . نمونه های بافتی بطن راست از جهت بررسی تغییرات بیان ژنهای مرتبط با التهاب توسط آزمون RT-PCR تهیه گردیدند. نتایج: در رتهای مبتلا به پرفشاری خون ریوی که تحت درمان با MSM قرار داشتند کاهش آماری معنی داردر پرفشاری سیستولیک بطن راست به همراه افزایش در فشار خون متوسط شریانی مشاهده گردید. مقادیرفعالیت CAT, SOD, GSH-Px و GSH به طور معنی داری در رتهای القا شده توسط MCT کاهش داشت (P< 0.01) اما در گروههای درمان شده با MSM مقادیر مذکور به سطوح اولیه بازگشتند. درمان با MSM باعث افزایش GSH توام با افزایش شاخص اکسیداسیون احیا GSH/GSSGدر رتهای PAH القا شده توسط MCT گردید. نسبت RV/LV + S در رتهای در القا شده توسط MCTبعداز درمان باMSM بطور معنی دار آماری کاهش نشان داد(P< 0.01). بیان ژنهای angiotensinogen, ET-1 وTGF- β1 به طور معنی داری در رتهای PAH القا شده توسط MCT کاهش داشت(P<0.05). میزان بیان ET-1 در رتهای درمان شده با MSM حتی در مقایسه با رتها گروه کنترل منفی هم کاهش نشان داد(P <0.01)..نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که آثار مضر PAH القا شده توسط MCT بر روی بطن راست به واسطه عملکرد ضد التهابی از طریق مهار موضعی RAASبا همراهی فاکتورهای محرک رشدTGF-β1 وET-1، تخفیف می یابد. بنابرین، نتایج نشانگر آنست که تجویز طولانی مدت MSM می تواند PAH القا شده توسط MCT را از طریق تعدیل در دفاع آنتی اکسیدانی و استرس اکسیداتیو کاهش دهد.
کلیدواژه : Methylsulfonylmethane; Monocrotaline induced pulmonary hypertension; Oxidative stress; Inflammation; Gene expression

ارسال پیغام

آمار سامانه

تعداد دانشگاه ها :63
تعداد پایان نامه ها:290309
آخرین بروزرسانی:۱۳۹۸/۰۳/۲۹
کاربران آنلاین:80
بازدید امروز:1255
بازدید کل:2415041

تماس با ما

شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه ۱۳، معاونت تحقیقات و فناوری ، مرکز توسعه وهماهنگی اطلاعات وانتشارات علمی، گروه اطلاع رسانی پزشکی

تلفن تماس: 81454318-021

توجه

کلیه حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و هر استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است

DEVELOPED BY PARSAZARAKHSH
COPYRIGHT BY THESIS.RESEARCH.AC.IR ALL RIGHT RESERVED, IRAN, TEHRAN