صفحه اصلیگزارش آماریکتابخانه های مرکزیراهنماورود
رکورد قبلیرکورد بعدی
سرشناسه : طاهری، سهیلا، نویسنده
عنوان اصلی : ارزشیابی ژورنال کلاب در گروههای آموزشی ماژور در دانشگاه علوم پزشکی اراک براساس استانداردهای وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی
پژوهشگر : / سهیلا طاهری
استاد راهنما : یداله زارع زاده، پیغام حیدر پور
استاد مشاور : رحمت اله جدیدی
محل تحصیل : : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و آموزش پزشکی
سال تحصیل : ، ۱۳۹۸
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : آموزش پزشکی
صفحه شمار : ‮‭۱۵۳‬ص.‬
چکيده : هدف : هدف از این مطالعه ارزشیابی ژورنال کلاب در گروههای آموزشی ماژور در دانشگاه علوم پزشکی اراک براساس استانداردهای وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی می باشد.روش اجرا: این مطالعه توصیفی-مقطعی در گروههاي آموزشي ماژور ( داخلي ،جراحي ،كودكان ، زنان) بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی اراک انجام شد.در این مطالعه کلیه شرکت کنندگان در جلسات ژورنال کلاب گروههاي آموزشي ماژورکه شامل اساتيد ،دستياران ،كارورزان و كار آموزان هستند ، به روش تمام سرشماری وارد مطالعه شدند.انتخاب گروههای ماژور در این مطالعه بدلیل اهمیت این گروهها و تعداد بیشتر دانشجویان حاضر در این گروهها می باشد. ابزار جمع آوری داده ها یک پرسشنامه محقق ساخته و یک چک لیست برگرفته از استانداردهای ژورنال کلاب ابلاغی وزارت بهداشت بود. پرسشنامه توسط شرکت کنندگان و چک لیست توسط محقق تکمیل شد.در انتها نتایج پرسشنامه با نرم افزار spss 20 مورد تجزیه و تحلیل و نتایج چک لیست ها بر اساس درصد استانداردهای رعایت شده یا رعایت نشده توصیف گردیدند.نتایج:در این مطالعه میانگین نمره پرسشنامه اساتیداز 5 نمره :۳/۲۴،رزیدنت ها :۳/۳۳،اینترن ها :۲/۸۹و استاجرها :۳/۲۴ بود. در همه گروه های آموزشی به غیر از داخلی کمترین میانگین نمره به حیطه ی نحوه اجرا داده شده بود. در گروه های آموزشی زنان و اطفال بیشترین میانگین نمره به حیطه ی زمانبندی داده شده بود .در گروه آموزشی جراحی عمومی حیطه ی استانداردهای آماده سازی و در گروه داخلی حیطه ی اهداف بیشترین میانگین نمره را به خود اختصاص داده بودند.بر اساس نتایج چک لیست تکمیل شده توسط محقق از مجموع 46 استاندارد مورد ارزیابی ،در گروه داخلی 20 استاندارد (43 درصد )، در گروه جراحی 20 استاندارد (43 درصد )، در گروه اطفال 16 استاندارد (35 درصد )، در گروه زنان 21 استاندارد (46 درصد )رعایت می شدند و مابقی استانداردها رعایت نمی شدند.نتیجه گیری: پیشنهاد می گردد از طریق مداخلات و کارگاههای آموزشی ،دانش اساتید و دستیاران این گروهها در زمینه استانداردهای ژورنال کلاب ( مبتنی بر شواهد و محتوایی )افزایش یابد.ضمنا پیشنهاد میشود تکمیل فرم نقد ژورنال کلاب مبتنی بر شواهد بدلیل تاثیر در افزایش مهارت ارزیابی نقادانه مقالات و امکان ارزشیابی دقیق تر کیفیت برگزاری ژورنال کلاب ها انجام پذیرد .کلیدواژه ها: آموزش بالینی، ژورنال کلاب ، گروه های آموزشی ماژور
: Aim:The purpose of this study is to evaluate the journal club in major educational groups at Arak University of Medical Sciences according to the standards of the Ministry of Health and Medical Education.Methode: This descriptive cross-sectional study was conducted in major educational departments (internal, surgical, children, women) in Arak University of Medical Sciences affiliated hospitals. In this study, all of the participants in the Major Study Group Journal Club meetings, including professors, residents, interns and students, were included in the entire survey. Selection of major groups in this study is due to the importance of these groups and the number of students present in these groups. A data collection tool is a researcher-made questionnaire and a checklist was collected from the Ministry of Health's Journal Clab standards. Questionnaire was completed by participants and checklist was completed by researcher. Finally, We analyzed data by SPSS 20. The results of the checklist were described based on the percentage of standards observed or not met.Results: In this study, the average score of professors questionnaire was 5 scores: 3.24, residents: 3.33, interns: 2.89 and stagers: 3.24. In all educational groups apart from the internal group lower score was in scope how to performance. In the educational groups such as gynecology and pediatric were highest mean scores in scope schedule. In the general surgery group, the scope of the preparation standards was within the scope of preparation standards, and in the internal group, the objectives were the highest mean scores. Researcher announced from total of 46 standardized standards, in the internal group 20 standard (43%), in the surgical group 20 standard (43%), in the pediatric group, 16 standard (35%), in the group gynecology 21 standards (46%) observed and other standards were not observed.Conclusion: It is suggested throug interventions and workshops, the knowledge of the professors and assistants of these groups be increased in relation to the standards of the journal club (on the basis of evidence and content). It is also proposed to complete the evidence-based journal journal review form due to its impact on improving the critical evaluation skills of the articles and the possibility of a more accurate evaluation of the quality of the journal clubs.Keywords: clinical education, journal club, major training groups
کلیدواژه : آموزش بالینی، ژورنال کلاب ، گروه های آموزشی ماژور
: clinical education, journal club, major training groups

ارسال پیغام

آمار سامانه

تعداد دانشگاه ها :63
تعداد پایان نامه ها:306690
آخرین بروزرسانی:۱۳۹۹/۰۴/۱۵
کاربران آنلاین:442
بازدید امروز:19690
بازدید کل:3927508

تماس با ما

شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه ۱۳، معاونت تحقیقات و فناوری ، مرکز توسعه وهماهنگی اطلاعات وانتشارات علمی، گروه اطلاع رسانی پزشکی

تلفن تماس: 81454318-021

توجه

کلیه حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و هر استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است

DEVELOPED BY PARSAZARAKHSH
COPYRIGHT BY THESIS.RESEARCH.AC.IR ALL RIGHT RESERVED, IRAN, TEHRAN