صفحه اصلیگزارش آماریکتابخانه های مرکزیراهنماورود
رکورد قبلیرکورد بعدی
سرشناسه : رحمتی، فاطمه
عنوان اصلی : تاثیر درمان پذیرش و تعهد بر ترس و تجربه زایمان طبیعی
پژوهشگر : /فاطمه رحمتی
استاد راهنما : ؛ کتایون وکیلیان
استاد مشاور : ؛ عابد مجیدی، محبوبه خورسندی
محل تحصیل : علوم پزشکی اراک
محل تحصیل : : پزشکی
سال تحصیل : ، ‮‭۱۳۹۸‬
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : مشاوره در مامایی
تاریخ دفاع : ‮‭۱۳۹۸/۰۹/۱۹‬
دانشگاه/ دانشکده : علوم پزشکی اراک
صفحه شمار : ‮‭۹۳‬ص.‬
چکيده : ترس از زایمان طبیعی یک مشکل شایع در دوران بارداری است و درخواست برای سزارین بدون هیچ دلیل طبی و مامایی، یک موضوع عمومی در قرن بیست و یکم است و بیشترین علت انتخاب زایمان سزارین توسط زنان، ترس از زایمان طبیعی می باشد .مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان پذیرش وتعهد بر ترس و تجربه زایمان طبیعی انجام شد .مواد و روش ها :این مطالعه کارآزمایی آموزشی در سال ‮‭1398‬ بر روی ‮‭66‬ نفر از زنان باردار نخست زای مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر خمین انجام شد. ابتدا پرسشنامه ترس از زایمان هارمن در مراکز بهداشتی درمانی شهر خمین توسط زنانی که به علت ترس از زایمان طبیعی به سزارین گرایش داشتند تکمیل شد .سپس ‮‭66‬ نفر از این افراد که نمره ترس از زایمان آنها نمره‮‭28‬ یا بیشتر را داشته و نیز دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند به صورت تصادفی به‮‭2‬ گروه آزمایش و کنترل تخصیص یافتند و‮‭8‬ جلسه ‮‭90‬ دقیقه ای درمان پذیرش و تعهد براساس پروتکل درمان ‮‭(ACT)‬توسط پژوهشگر بر روی گروه مداخله جرا شد . سپس پرسشنامه ترس از زایمان در پایان جلسات ویک ماه بعداز اتمام جلسات توسط دو گروه تکمیل گردید .نوع زایمان بعد از اتمام زایمان در هردو گروه ارزیابی شده و بعد از زایمان طبیعی نیز پرسشنامه تجربه زایمان در دو گروه مداخله و کنترل تکمیل و نتیجه ارزیابی گردید .برای تجزیه وتحلیل داده ها ازنرم افزار ‮‭SPSS24‬ و آزمون های تی مستقل‮‭Sample T Test)- (Independent‬، آنالیز واریانس با تکرار مشاهدات ‮‭(Repeated Measure)‬ و کای اسکوئر استفاده شده است .سطح معنی داری در این مطالعه کمتر از ‮‭05/0‬ درنظر گرفته شده است .یافته ها : میانگین نمره ترس از زایمان در گروه آزمون قبل از مداخله ‮‭47/41‬ که این میزان در بعد و یک ماه بعد از مداخله به ترتیب ‮‭81/31‬ و ‮‭34/30‬ کاهش یافته است که این کاهش از نظرآماری معنادار بود (>‮‭(001/0P‬ و نتایج نشان داد که تفاوت آماری معناداری بین نمره تجربه از زایمان در دو گروه آزمون وکنترل وجود نداشت .‮‭(095/0=P)‬ نتایج نشان دهنده اثربخشی مداخله ی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ترس از زایمان و همچنین پایداری درمان در این گروه می باشد .نتیجه گیری :درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد می تواند برای کاهش ترس از زایمان در مادران باردار نخست زا در طول دوران بارداری توسط مشاورین مامایی انجام گردد .اگرچه تاثیرش بر تجربه زایمان نیازمند تحقیقات بیشتری است . کلمات کلیدی :درمان پذیرش و تعهد، ترس زایمان، تجربه زایمان
: Abstract Introduction: Fear of natural childbirth is a common problem during the pregnancy and The most reason for selecting caesarian section by women is fear of natural childbirth. The present study aimed at determining the effectiveness of acceptance and commitment therapy on Fear and experience of natural childbirth. Materials and methods: This experimental trial study was conducted in 2019 on 66 nulliparous women referring to the medical health centers of Khomein. First, Harmans fear of childbirth question was completed by the women who had a tendency to caesarian section due to fear of natural childbirth. Then, 66 women with a score of fear of childbirth as 28 or more having the inclusion criteria to the study were randomly divided into two groups of experimental and control and eight sessions of 90 minutes were held for acceptance and commitment therapy (ACT) by the researcher on the intervention group. Then, the fear of childbirth questionnaire was completed by the two groups at the end of the sessions and one month after the end of the sessions. The type of childbirth after the end of childbirth was evaluated in both groups and after the natural childbirth, the childbirth experience questionnaire was completed and evaluated in two groups. SPSS24 software, Independent-Sample T Test, analysis of variance with repeated measure, and Chi-square were used for data analysis. Results: The reduction of the mean score of fear of childbirth in the intervention group indicated the effectiveness of acceptance and commitment therapy on fear of natural childbirth. (p<0.001). The results showed that there was no significant difference between the score of experience with childbirth (P=0.095). Conclusions: Acceptance and commitment therapy can be used by midwifery counselors to reduce fear of childbirth among the nulliparous women although its effect on experience with childbirth requires more research. Key Words: Acceptance and commitment therapy, fear of childbirth, experience with childbirth
کلیدواژه : زایمان طبیعی
: آبستنی
: ترس

ارسال پیغام

آمار سامانه

تعداد دانشگاه ها :63
تعداد پایان نامه ها:306270
آخرین بروزرسانی:۱۳۹۸/۱۲/۲۷
کاربران آنلاین:162
بازدید امروز:1226
بازدید کل:2751465

تماس با ما

شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه ۱۳، معاونت تحقیقات و فناوری ، مرکز توسعه وهماهنگی اطلاعات وانتشارات علمی، گروه اطلاع رسانی پزشکی

تلفن تماس: 81454318-021

توجه

کلیه حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و هر استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است

DEVELOPED BY PARSAZARAKHSH
COPYRIGHT BY THESIS.RESEARCH.AC.IR ALL RIGHT RESERVED, IRAN, TEHRAN