صفحه اصلیگزارش آماریکتابخانه های مرکزیراهنماورود
رکورد قبلیرکورد بعدی
سرشناسه : سیستانی‌کرم‌پور، سارا
عنوان اصلی : بررسی اثر برنامه توانمندسازی ارتباطی پرستاران بخش‌صهای مراقبت ویژه بر اضطراب خانواده بیماران بستری
پژوهشگر : /سارا سیستانی‌کرم‌پور
استاد راهنما : ؛ مولود فراهانی
استاد مشاور : ؛ فرزانه گل‌آقایی، نسرین الهی
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی اراک
محل تحصیل : : پرستاری
سال تحصیل : ، ‮‭۱۳۹۶‬
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : پرستاری مراقبت ویژه
تاریخ دفاع : ‮‭۱۳۹۶/۱۲/۰۸‬
دانشگاه/ دانشکده : دانشگاه علوم پزشکی اراک
صفحه شمار : ‮‭۷۶‬ص.‬
چکيده : بستری شدن یکی از افراد خانواده در بیمارستان می‌صتواند در سایر افراد خانواده ایجاد مشکلات روحی کند .در این میان اضطراب جز شایع‌صترین واکنش‌صهای روانی در خانواده بیماران بستری در بخشهای مراقبت‌صهای ویژه است .با توجه به اینکه بخش مراقبت ویژه محل پر تنشی برای بیماران و خانواده‌صهای آنها می‌صباشد نیاز ایجاد ارتباط موثر بین پرستار و بیماران و خانواده‌صهای آنها بیشتر احساس می‌صشود .این پژوهش با هدف بررسی اثر برنامه توانمندسازی ارتباطی پرستاران بخش‌صهای مراقبت ویژه بر اضطراب خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت‌صهای ویژه داخلی و نورولوژی بیمارستان گلستان اهواز انجام شد .روش کار :این مطالعه به صورت نیمه تجربی اجرا شد .نمونه پژوهش تمامی پرستاران شاغل و ‮‭110‬ عضو خانواده بیماران بستری در دو بخش مراقبت‌صهای ویژه داخلی و نورولوژی بودند .قبل از انجام مداخله‮‭110‬نفر از اعضا خانواده بیماران بستری از هر دو بخش به صورت نمونه‌صگیری در دسترس انتخاب شده و اضطراب آنها توسط پرسشنامه اسپیلبرگر بررسی شد .سپس ‮‭3‬ جلسه ‮‭8‬ ساعته کارگاه آموزش مهارت‌های ارتباطی فقط برای پرستاران بخش مراقبت ویژه داخلی اجرا گردید .پس از پایان کارگاه آموزشی مجددا اضطراب ‮‭110‬ عضو خانواده بیماران بستری در هر دو بخش مراقبت‌صهای ویژه در روز ششم پس از بستری بیمارشان، توسط پرسشنامه سنجیده شد .جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نسخه ‮‭21 Spss‬ و آزمون‌صهای آماری با سطج معناداری >‮‭05/0P‬ استفاده شد .نتایج :میانگین نمره اضطراب آزمون قبل از مداخله‮‭23/51 (SD‬ ▒ ‮‭8.4)‬و پس از مداخله به میانگین نمره‮‭53/37 (SD‬ ▒ ‮‭8.01)‬کاهش پیدا کرد .اما میانگین نمره اضطراب گروه کنترل قبل از مداخله‮‭47/59 (SD‬ ▒ ‮‭14.29)‬و پس از مداخله به میانگین نمره‮‭60/60 (SD‬ ▒ ‮‭8.28)‬بدست آمد .پس از بررسی تفاوت بین میانگینها، نشان داده شد که بین میزان اضطراب دو گروه کنترل و مداخله پس از مداخله تفاوت معنی‌دار وجود داشت .‮‭(p=0.001)‬ نتیجه گیری :برنامه توانمندسازی ارتباط پرستاری می‌صتواند اضطراب خانواده بیماران بستری در بیمارستان را کاهش دهد .لازم به ذکر است که یکی از بهترین راه‌های تغییر در ارتباط پرستار و بیمار آموزش است .در نتیجه اقداماتی مبتنی بر ارتقا اخلاق حرفه‌صای شامل برگزاری کارگاه‌صها و کلاس‌صهایی با هدف تاکید بر ارتباط پرستار- بیمار در حرفه پرستاری جهت ارتقا بیشتر و همه جانبه سطح عملکرد مراکز درمانی احساس می‌صشود .کلید واژه‌صها :برنامه توانمندسازی، ارتباط، پرستار، خانواده، بخش مراقبت ویژه
: 8.28). After assessing mean differences, it was showed there is significance difference between anxiety level of 2 intervention & control groups (p=0.000). Conclusion: Nursing consultation and communication can decrease anxiety level in families of hospitalzed patients. We should mention, one of the most effective ways of changing in patient-nurse communication is education. So actions based on the professional morality promotion include workshops and classes with goal of emphasise in patient-nurse communication for more promotion and comprehensive performance in medical centers is sensed. Keywords: Empowerment program, Communication, Nurse, Family, Intensive care unit▒14.29) and after intervention was 60.60 (SD▒8.01) but in control group before intervention was 59.47 (SD▒8.4) and after intervention decreased to 37.53 (SD▒Effect of empowerment communication program for intensive care unit nurses on anxiety in patients family Introduction: Hospitalization of a family member can cause mental problems in other family members. Meanwhile, anxiety is one of the common psychiatric reaction in the family of hospitalized intensive care unit patients. As regards, the intensive care unit is a stressful place for patients and their families, so the need for effective communication between nurses, patients and their families is more sense. The goal of this study was assessment effect of empowerment communication program for intensive care unit nurses on anxiety in patients family in Medical & Neurological intensive care units in Ahvaz Golestan hospital. Material & Methods: This study was a quasi-experimental. Samples were all the nurses & 110 family members of hospitalized patients in 2 Medical & Neurological intensive care units. Before intervention 55 patients family were selected from 2 wards through purposive sampling and anxiety level was assessed with Spielberger anxiety questionnaire. Then 3 education workshops about communication skills for 8 houres was hold on for Medical intensive care unit nurses. After workshops, families anxiety of both group was assessed with same questionnaire again in 6th day hospitalization. Data were analyzed with SPSS and statistical test were used (p<0.05). Results: Mean anexiety score of intervention group before intervention was 51.23 (SD
کلیدواژه : پرستاران
: بخش مراقبت ویژه
: خانواده
: اضطراب

ارسال پیغام

آمار سامانه

تعداد دانشگاه ها :63
تعداد پایان نامه ها:306270
آخرین بروزرسانی:۱۳۹۸/۱۲/۲۷
کاربران آنلاین:155
بازدید امروز:1441
بازدید کل:2751680

تماس با ما

شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه ۱۳، معاونت تحقیقات و فناوری ، مرکز توسعه وهماهنگی اطلاعات وانتشارات علمی، گروه اطلاع رسانی پزشکی

تلفن تماس: 81454318-021

توجه

کلیه حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و هر استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است

DEVELOPED BY PARSAZARAKHSH
COPYRIGHT BY THESIS.RESEARCH.AC.IR ALL RIGHT RESERVED, IRAN, TEHRAN