صفحه اصلیگزارش آماریکتابخانه های مرکزیراهنماورود
رکورد قبلیرکورد بعدی
سرشناسه : فدوی‌غفاری، مهسا
عنوان اصلی : روایی-پایایی نسخه فارسی شده پرسشنامه خوداظهاری ارزیابی مچ دست (PRWE) در شکستگی های دیستال رادیوس و اسکافویید
پژوهشگر : مهسا فدوی‌غفاری
استاد راهنما : اکرم آزاد
استاد مشاور : قربان تقی‌زاده
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : کاردرمانی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۶
دانشگاه/ دانشکده : علوم پزشکی ایران
صفحه شمار : ‮‭۹۷‬ ص.‬+پیوست
چکيده : مقدمه و هدف: شکستگی های دیستال رادیوس و اسکافوئید منجر به درد و بی ثباتی مفصل مچ دست می شوند. درد ایجاد شده باعث دشواری و ناتوانی فرد در انجام فعالیت ‌های روزمره زندگی، شغل و اوقات فراغت می شوند. انجام ارزیابی های روتین و دقیق پیامد هایی چون درد و ناتوانی در زمان اجرای مداخلات و برنامه‌ های درمانی توان بخشی دست و جراحی ضروری هستند. پرسشنامه خوداظهاری ارزیابی مچ دست یکی از ابزارهای خودگزارشی بسیار مهمی است که به طور اختصاصی شدت و فرکانس درد و ناتوانی بیمار در طی انجام عملکرد ‌های‌ خاص و معمول را ارزیابی می کند. این مطالعه جهت روایی-پایایی نسخه فارسی شده‌ "پرسشنامه خود اظهاری ارزیابی مچ دست" با هدف بررسی دو مؤلفه درد و ناتوانی در بیماران با شکستگی های دیستال رادیوس و اسکافوئید انجام شد. مواد و روش‌ ها: مطالعه حاضر از لحاظ روش شناسی غیرتجربی است. ابتدا ترجمه و معادل سازی فرهنگی به روش بیتون انجام شد. تست پایلوت روی 20 بیمار با آسیب های مچ دست (شکستگی های دیستال رادیوس، اسکافوئید و سندرم تونل کارپال) انجام شد. جهت بررسی روایی صوری و محتوایی پرسشنامه در اختیار 10 نفر متخصص (6 نفر کاردرمان، 2 نفر فیزیوتراپ و 2 جراح ارتوپد) و 20 بیمار با آسیب های مچ دست قرار گرفت. فاصله‌ زمانی بین ارزیابیِ اول و دوم جهت بررسی پایایی آزمون-بازآزمون 2 تا 7 روز بود. نتایجِ ارزیابیِ اولیه برایِ محاسبه‌ِ همخوانی درونی، روایی ملاک و روایی سازه، تحلیل عاملی، حساسیت و اثر سقفی و کفی بررسی شد. یافته‌ها: روایی صوری و محتوایی کیفی پرسشنامه خوداظهاری ارزیابی مچ دست خوب گزارش شد. برای همه ی آیتم ها شاخص نسبت روایی محتوا کمی (CVR) بالای 75/0 بود و ضرورت وجود همه آیتم ها تایید شد. برای همه ی آیتم ها شاخص روایی محتوا کمی (CVI) بالای 79/0 بود. بنابراین همه ی آیتم ها از لحاظ سادگی، وضوح و مربوط بودن مورد تایید قرار گرفتند. نمره تاثیر جهت بررسی اهمیت هر آیتم محاسبه شد و همگی بالای 5/1 بودند. بنابراین از لحاظ روایی صوری همه آیتم ها تایید شدند. نمره کل آیتم های پرسشنامه PRWE ، پایایی عالی را نشان داد (ICC2,1=0.95, p-value<0.0001, 95%CI 0.05-0.15). اندازه SEM (MDC%) برای نمره کلِ پرسشنامه خود اظهاری ارزیابی مچ دست 9/3(86/10) بود. همخوانی درونی ، نمره کل پرسشنامه PRWE عالی بود (Cronbach'α=0.92). یک ارتباط مستقیم و قوی بین نمره کل پرسشنامه Quick- DASH با نمره کل پرسشنامه PRWE (rho=0.74, p=0.000) بدست آمد. یک ارتباط مستقیم و متوسط بین مقیاس آنالوگ بینایی درد (VAS-P)، درد بدنی SF-36-BP)) با نمره خرده مقیاس درد پرسشنامه (PRWE -P) وجود داشت. یک ارتباط مستقیم و متوسط بین نمره مقیاس آنالوگ بینایی ناتوانی (VAS-D) با نمره کل عملکرد ((PRWE-F، نمره کل عملکرد-فعالیت های خاص PRWE –SF)) و نمره کل عملکرد-فعالیت های معمول (PRWE –UF)یافت شد. یک ارتباط معکوس و متوسط بین عملکرد فیزیکی (SF-36 PF)، نقش فیزیکی (SF-36 PR) و نمره کل پرسشنامه SF-36 با نمره کل PRWE وجود داشت. همچنین یک ارتباط معکوسِ ضعیف تا متوسط بین تمامی دامنه های حرکتی (ّFlex, Ext, Radial deviation, Ulnar deviation, Supination , Pronation)، قدرت گریپ (power grip) و پینچ (pinch) با نمره کل پرسشنامه PRWE وجود داشت. تحلیل عاملی برای پرسشنامه PRWE در این مطالعه دو عامل را نشان داد. حساسیت بین دو گروه با و بدون درد مچ دست، با اندازه اثر 94/0 بالا بود. هیچ اثر کفی و سقفی برای نمره کلِ پرسشنامه و نیز خرده مقیاس های درد، نمره کل عملکرد، عملکرد فعالیت های خاص و معمول پرسشنامه PRWE وجود نداشت.نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که نسخه فارسی پرسشنامه PRWEاز لحاظ بالینی کاربردی می باشد.این پرسشنامه ابزاری روا و پایا جهت بررسی درد و ناتوانیِ مچ دستِ بیماران با تشخیص شکستگی دیستال رادیوس و اسکافویید می ‌باشد. لذا پیشنهاد می‌ شود که این پرسشنامه جهت تکمیل دیگر ابزارهای سنجش پیامد در کلنیک ها توسط متخصصان به کارگرفته شود.
: Introduction and Goal: Distal radius and scaphoid fractures lead to pain and instability of the wrist. Pain causes difficulty and disability in performing activities of daily living, work and leisure time. Perform routine and accurate evaluations of consequences such as pain and disability At the time of intervention and hand rehabilitation programs and surgery are essential. Patient-rated wrist evaluation questionnaire is one of the most important self-reported tools that specifically evaluates the severity and frequency of pain and disability of the patient during specific and usual functions. The following study was carried out in order to Persian translation, reliability and validity of the Patient-rated wrist evaluation questionnaire with the aim of evaluating the two components of pain and disability in patients with distal radius and scaphoid fractures.Materials and methods: In terms of methodology, this is a non experimental study. First translation and cultural adaptation according to the Beaton method was done. The pilot test was performed on patients with wrist injuries (Distal radius, scaphoid fractures and carpal tunnel syndrome). To assess face and content validity, the questionnaire was given to 10 specialists (6 of whom were occupational therapists, 2 were physiotherapists, and 2 were orthopedic surgeons) and 20 patients with wrist injuries. The interval time between the first and second evaluations for test-retest reliability was 2 to 7 days. Initial evaluation results were calculated for internal consistency, criterion validity, construct validity, factor analysis, responsiveness and ceiling& floor effects.Results: The qualitative content and face validity of the Patient-rated wrist evaluation questionnaire was reported good. For each item the Content Validity Ratio (CVR( was higher than 0.75 and this justified the necessity to include all items. For each item the content validity index (CVI( was higher than 0.79. Therefore, all the items were approved in terms of their simplicity, clarity, and relevance. The impact score in order to evaluate the importance of each item was calculated and all were higher than 1.5. therefore, in terms of face validity all the items were approved. The total score of the items in the PRWE questionnaire showed excellent reliability (ICC2,1=0.95, p-value<0.0001, 95%CI 0.05-0.15). The value of SEM (MDC%) for the total score of the self-report questionnaire was 3.9 (10.86). The internal consistency of the PRWE questionnaire was excellent (Cronbach'α = 0.92). A direct and strong correlation was found between the total score of the Quick-DASH questionnaire and the total score of the PRWE questionnaire (rho = 0.74, p = 0.000). There was a direct and moderate correlation between the visual analog scale for pain (VAS-P), bodily pain (SF-36-BP) and the pain subscale of the PRWE questionnaire. A direct and moderate correlation between the visual analog scale for disability (VAS-D) and the function subscale, Specific function and Usual function of the PRWE was found. There was a reverse and moderate correlation between physical function (SF-36 PF), physical role (SF-36 PR) and total score of SF-36 questionnaire with total PRWE score. There was also a weak to moderate inverse correlation between all of the range of motions (Flex, Ext, Radial Deviation, Ulnar deviation, Supination, Pronation), power grip and pinch grip with the total score of the PRWE questionnaire. Factor analysis for PRWE questionnaire showed two factors. The responsiveness between two groups with and without wrist pain with an effect size of 0.94 was high. There were no ceiling and floor effects for the total score of the PRWE questionnaire, as well as the subscales of pain, function, Specific and Usual function of the PRWE questionnaire Conclusions: the results of this study showed that the Persian version of the “Patient-Rated Wrist Evaluation” questionnaire has been clinically applied. This questionnaire is a reliable and valid instrument for assessing the pain and disability of patients with a diagnosis of distal radius and scaphoid fractures. Therefore, it is recommended that this questionnaire be used by specialists to complete other outcome measures in clinics.
موضوع : تکرارپذیری نتایج پژوهش
: Reproducibility of Results
: مچ دست
: Wrist
: پرسش‌نامه‌ها
: Questionnaires
: ‏ خودافشایی
: ‏ Self Disclosure
: شکستگی زند زبرین
: Radius Fractures
: استخوان اسکافوئید
: Scaphoid Bone

ارسال پیغام

آمار سامانه

تعداد دانشگاه ها :63
تعداد پایان نامه ها:315666
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۰/۰۲/۲۱
کاربران آنلاین:1079
بازدید امروز:9130
بازدید کل:6676348

تماس با ما

شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه ۱۳، معاونت تحقیقات و فناوری ، مرکز توسعه وهماهنگی اطلاعات وانتشارات علمی، گروه اطلاع رسانی پزشکی

تلفن تماس: 81454318-021

توجه

کلیه حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و هر استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است

DEVELOPED BY PARSAZARAKHSH
COPYRIGHT BY THESIS.RESEARCH.AC.IR ALL RIGHT RESERVED, IRAN, TEHRAN