نمایش مختصر - بانک اطلاعاتی جامع اطلاع رسانی پایان نامه های کشور
صفحه اصلیگزارش آماریکتابخانه های مرکزیراهنماورود
کلیدواژه مرتبط
تشخیص ( ۶۸ )
جراحی ( ۵۲ )
ترمیمی ( ۵۲ )
بیشتر...
استاد راهنما/مشاور
بیشتر...
تاریخ دفاع
۱۳۹۷ ( ۵۳ )
۱۳۹۶ ( ۵۱ )
۹۴-۹۵ ( ۴۱ )
بیشتر...
دانشگاه / دانشکده
نوع مدرک
مقطع تحصیلی :
تعداد نتایج : ۱۷۶۸ رکورد از ۳۰۴۸۹۱ رکورد
تعداد رکوردها
/ 89
1.ب‍ررس‍ی م‍ش‍خ‍ص‍ات‌ اپ‍یدم‍یول‍وژیک‌ م‍وارد اب‍ت‍لا ب‍ه‌ م‍الاریای گ‍زارش‌ ش‍ده‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‌ طی س‍ال‍ه‍ای ۱۳۸۴-۱۳۷۸
دانشجو :/نگارش مهناز دانش طلب تاریخ دفاع :۱۳۸۸مقطع تحصیلی :دکترای عمومیدانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
نمایش جزئیات
2.ب‍ررس‍ی درص‍د ش‍یوع‌ آن‍م‍ی ف‍ق‍رآه‍ن‌ در دخ‍ت‍ران‌ دب‍یرس‍ت‍ان‍ی ش‍ه‍ر رف‍س‍ن‍ج‍ان‌ و ت‍اث‍یر ب‍رخ‍ی ع‍وام‍ل‌ ب‍رروی آن‌
دانشجو :/نگارش: زه‍را ام‍ین‍یان‌تاریخ دفاع :مقطع تحصیلی :دکترای عمومیدانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
3.ب‍ررس‍ی م‍یزان‌ و پ‍اره‌ای از ع‍ل‍ل‌ اح‍ت‍م‍ال‍ی ت‍ول‍د ن‍ارس‌ در زایش‍گ‍اه‌ ن‍یک ن‍ف‍س‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‌ ۲/۱ ل‍غ‍ایت‌ ۷/۳۰ س‍ال ‌۱۳۷۳
دانشجو :تاریخ دفاع :۱۳۷۴مقطع تحصیلی :دکترای عمومیدانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
4.م‍روری ب‍ر کان‍س‍ره‍ای م‍ری و م‍ع‍رف‍ی یک م‍ورد ب‍یم‍ار م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ کان‍س‍ر م‍ری
دانشجو :تاریخ دفاع :مقطع تحصیلی :دکترای عمومیدانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
5.ب‍ررس‍ی ص‍ح‍ت‌ ت‍ش‍خ‍یص‌ ب‍ال‍ین‍ی اس‍ت‍رپ‍ت‍وکوکی ب‍ا ان‍ج‍ام‌ کش‍ت‌ ح‍ل‍ق‌ در ۵۰ م‍ورد ب‍یم‍اران‌ س‍رپ‍ائ‍ی ۴-۱۵ س‍ال‍ه‌ م‍راج‍ع‍ه‌ کن‍...
دانشجو :تاریخ دفاع :۱۳۷۴مقطع تحصیلی :دکترای عمومیدانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
6.ب‍ررس‍ی راب‍طه‌ ه‍ورم‍ون‍ه‍ای آدرن‍وکورت‍یکوت‍روپ‍ین‌ و کورت‍یزول‌
دانشجو :/محمود خردادتاریخ دفاع :مقطع تحصیلی :دکترای عمومیدانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
7.ت‍اث‍یر ش‍یرده‍ی در ج‍ل‍وگ‍یری از ح‍ام‍ل‍گ‍ی در زن‍ان‌ واج‍د ش‍رایط م‍ن‍طق‍ه‌ ن‍وق‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‌
دانشجو :تاریخ دفاع :۱۳۷۴مقطع تحصیلی :دکترای عمومیدانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
8.م‍روری ب‍ر ب‍روس‍ل‍وز و ب‍ررس‍ی م‍وارد ب‍روس‍ل‍وز در ب‍یم‍اران‌ ب‍س‍ت‍ری در ب‍خ‍ش‌ه‍ای ع‍ف‍ون‍ی - داخ‍ل‍ی و اطف‍ال‌ ب‍یم‍ارس‍ت‍ان‌ ح‍ض‍رت...
دانشجو :/نگارش: ع‍ل‍یرض‍ا ول‍ی زاده‌تاریخ دفاع :۱۳۷۲مقطع تحصیلی :دکترای عمومیدانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
9.ب‍یم‍اری کاوازاکی
دانشجو :تاریخ دفاع :۱۳۷۴مقطع تحصیلی :دکترای عمومیدانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
10.ب‍ررس‍ی ش‍یوع‌ ع‍وام‍ل‌ خ‍طرزای اص‍ل‍ی در ب‍روز ان‍ف‍ارکت‍وس‌ م‍یوکارد در ب‍یم‍اران‌ ب‍س‍ت‍ری در CCU ب‍یم‍ارس‍ت‍ان‌ ح‍ض‍رت‌ ع‍ل...
دانشجو :/نگارش: م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی رئ‍یس ده‍کردیتاریخ دفاع :۱۳۷۲مقطع تحصیلی :دکترای عمومیدانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
11.ب‍ررس‍ی پ‍ن‍ج‌ م‍اه‍ه‌ م‍ص‍دوم‍ین‌ م‍ول‍ت‍یپ‍ل‌ ت‍روم‍ای م‍راج‍ع‍ه‌کن‍ن‍ده‌ م‍رکز آم‍وزش‍ی درم‍ان‍ی ح‍ض‍رت‌ ع‍ل‍ی اب‍ن‌اب‍یطال‍ب‌ رف‍س‍ن‍...
دانشجو :تاریخ دفاع :۱۳۷۴مقطع تحصیلی :دکترای عمومیدانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
12.ارزیاب‍ی کل‍ین‍یکی و پ‍ات‍ول‍وژیکی ب‍یم‍اران‌ م‍ب‍ت‍لاء ب‍ه‌ س‍ن‍دروم‌ ن‍ف‍روت‍یک م‍ین‍یم‍ال‌ چ‍ن‍ج‌ م‍ق‍اوم‌ ب‍ه‌ کورت‍یکوس‍ت‍روئ‍ید ت‍ر...
دانشجو :تاریخ دفاع :مقطع تحصیلی :دکترای عمومیدانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
13.ب‍ررس‍ی پ‍یرام‍ون‌ کم‌ ش‍ن‍وائ‍ی ح‍س‍ی-ع‍ص‍ب‍ی در کودکان‌
دانشجو :تاریخ دفاع :۷۳-۷۴مقطع تحصیلی :دکترای عمومیدانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
14.ب‍ررس‍ی ع‍وارض‌ ش‍کم‍ی ب‍دن‍ب‍ال‌ ت‍روم‍ا، در ب‍یم‍ارس‍ت‍ان‌ ع‍ل‍ی اب‍ن‌اب‍یطال‍ب‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‌ (۱۳۶۵-۱۳۷۱)
دانشجو :/نگارش: لیلا کریمیتاریخ دفاع :۱۳۷۲مقطع تحصیلی :دکترای عمومیدانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
15.ب‍ررس‍ی یاف‍ت‍ه‌ه‍ای MRI در ص‍دم‍ات‌ م‍غ‍زی ح‍اد
دانشجو :/نگارش : محمود رهروتاریخ دفاع :۱۳۷۲مقطع تحصیلی :دکترای عمومیدانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
16.م‍روری ب‍ر آت‍اکس‍یه‍ا : ه‍م‍راه‌ ب‍ا گ‍زارش‌ یک م‍ورد آت‍اکس‍ی ف‍ریدریش‌
دانشجو :/نگارش: م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی پ‍ور م‍یرزائ‍یتاریخ دفاع :۱۳۷۲مقطع تحصیلی :دکترای عمومیدانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
17.ب‍ررس‍ی درص‍د ش‍یوع‌ س‍ن‍درم‌ پ‍یش‌ از ق‍اع‍دگ‍ی (PMS) و اث‍ر درم‍ان‍ی ورزش‌ ب‍ر روی ع‍لائ‍م‌ PMS در ۱۴۲ ن‍ف‍ر دان‍ش‍ج‍وی دخ‍ت‍ر رش‍ت‍ه‌ ...
دانشجو :تاریخ دفاع :۱۳۷۴مقطع تحصیلی :دکترای عمومیدانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
18.ب‍ررس‍ی کیف‍یت‌ پ‍اپ‌ اس‍م‍یر در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‌
دانشجو :تاریخ دفاع :۱۳۷۴مقطع تحصیلی :دکترای عمومیدانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
19.ب‍یم‍اریاب‍ی و ب‍ررس‍ی ع‍ل‍ل‌ ب‍یم‍اریه‍ای س‍یس‍ت‍م‌ ش‍ن‍وائ‍ی در ۵۲۲۴ ن‍ف‍ر از دان‍ش‌آم‍وزان‌ پ‍ایه‌ه‍ای اول‌ ت‍ا چ‍ه‍ارم‌ اب‍ت‍دائ‍ی ش‍...
دانشجو :تاریخ دفاع :مقطع تحصیلی :دکترای عمومیدانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
20.ب‍ررس‍ی م‍یزان‌ ش‍یوع‌ آن‍م‍ی م‍یکروس‍یت‍وز در دخ‍ت‍ران‌ م‍دارس‌ راه‍ن‍م‍ائ‍ی ش‍ه‍ر رف‍س‍ن‍ج‍ان‌
دانشجو :/نگارش: م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ م‍ن‍ص‍وریتاریخ دفاع :۱۳۷۲مقطع تحصیلی :دکترای عمومیدانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
 

ارسال پیغام

آمار سامانه

تعداد دانشگاه ها :63
تعداد پایان نامه ها:304845
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۰/۰۱/۲۵
کاربران آنلاین:85
بازدید امروز:1313
بازدید کل:6421987

تماس با ما

شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه ۱۳، معاونت تحقیقات و فناوری ، مرکز توسعه وهماهنگی اطلاعات وانتشارات علمی، گروه اطلاع رسانی پزشکی

تلفن تماس: 81454318-021

توجه

کلیه حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و هر استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است

DEVELOPED BY PARSAZARAKHSH
COPYRIGHT BY THESIS.RESEARCH.AC.IR ALL RIGHT RESERVED, IRAN, TEHRAN