صفحه اصلیگزارش آماریکتابخانه های مرکزیراهنماورود
رکورد قبلیرکورد بعدی
سرشناسه : آذری نژادیان، شهناز، نویسنده
عنوان اصلی : بررسی آگاهی ، نگرش و اظهار عملکرد زنان (49-14)ساله و متأهل و ساکن مناطق روستایی شهرستان فومن در رابطه با پیشگیری از سرطان دهانه رحم در سال 1396
پژوهشگر : / شهناز آذری نژادیان
استاد راهنما : ساره خاتون شاکریان رستمی
محل تحصیل : : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و آموزش پزشکی
سال تحصیل : ، ۱۳۹۸
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : آموزش پزشکی
صفحه شمار : ‮‭۷۷‬ص.‬
چکيده : زمینه تحقیق: سرطان دهانه رحم سومین سرطان شایع زنان و دومین علت شایع مرگ در زنان در جهان است که پیش بینی می شود تا سال2030 به اولین علت برسد. این سرطان بدون علامت است ، معمولاً در پاپ اسمیر کشف می شود و اگر در اولین مرحله بیماری تشخیص داده شود به وسیله جراحی یا رادیولوژی قابل درمان است. پیشگیری از سرطان و تشخیص زودرس آن بااستفاده از روش های غربالگری از جمله عوامل حیاتی در کنترل بیماری و افزایش بقای بیمار است. با توجه به نقش آگاهی و نگرش زنان به عنوان مهمترین عوامل پیش بینی کننده رفتار های بهداشتی و عاملی مؤثر در انجام روشهای غربالگری و با توجه به عدم انجام مطالعه راجع به این قضیه در این منطقه ، این مطالعه با هدف بررسی آگاهی و نگرش و اظهار عملکرد زنان متأهل ساکن مناطق روستایی شهرستان فومن در مورد سرطان دهانه رحم در سال96 انجام شد.هدف: بررسی آگاهی و نگرش و اظهار عملکرد زنان متأهل ساکن مناطق روستایی شهرستان فومن در مورد پیشگیری سرطان دهانه رحم در سال96روش مطالعه: در این مطالعه توصیفی- مقطعی341 نفر از 8500 نفر جمعیت زنان متأهل (49-14 ) ساله ساکن مناطق روستایی شهرستان فومن با روش نمونه گیری تصادفی بررسی شدند. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه بوده که شامل 4 قسمت دموگرافیک، ابزار سنجش آگاهی ، ابزار سنجش نگرش و ابزارسنجش عملکرد می باشد. روایی جهت بررسی پرسشنامه فوق از طریق شاخصهای روایی کمی و کیفی مورد بررسی قرار گرفت.جهت پایایی ابزار از شاخصهای آلفا کرونباخ (بیشتر از7/0 ) و test- re test استفاده گردید. پس از جمع آوری داده ها اطلاعات وارد نرم افزار spss گردید و شاخص های توصیفی و تحلیلی مربوطه محاسبه گردید.نتایج: در بررسی آگاهی افراد نسبت به سرطان دهانه رحم 286 نفر (6/83%) از افراد مورد مطالعه سطح آگاهی خوب، 56 نفر (4/16%)، آگاهی متوسط، و موردی از آگاهی ضعیف در شرکت کنندگان دیده نشد و بطور کلی میانگین بعد آگاهی (با میانگین 33/2 و انحراف معیار 01/0) در بین شرکت کنندگان مطالعه در حد قوی بوده است.امتیاز متغیر نگرش در بین زنان مورد مطالعه بیشتر در سطح متوسط بوده ( 9/83 درصد) و فقط 3/5 درصد از امتیاز این متغیر در بین افراد مورد مطالعه در سطح کم می باشد. امتیاز متغیر عملکرد در بین زنان موردمطالعه بیشتر در سطح متوسط بوده ( 3/57 درصد) و عملکرد در سطح ضعیف در بین افراد موردمطالعه وجود نداشت. محاسبات ضرایب همبستگی بیانگر ارتباط مستقیم بین وضعیت اگاهی و عملکرد و وضعیت نگرش با عملکرد و اگاهی با سطح معنی داری کمتر از( P<0.05)می باشد.بحث و نتیجه گیري: دریافته های مطالعه حاضر به نظر می رسد درک تجارب، دیدگاه ها و نقطه نظرات زنان درباره یکی از سرطانهای شایع و قابل پیشگیری آنان می تواند فواید بالقوه ای داشته باشد از جمله کشف نیازهای آموزشی مشاوره ای مددجویان، چالش ها و موانع رایج، عوامل تسهیل کننده حمایتی و مراقبتی زنان و از سوی دیگر مسئولین و سیاستگذاران بهداشتی و نظام سلامت را ترغیب می نماید تا با توجه به یافته های حاصل در صدد توسعه مداخلات آموزشی، مشاوره ای و حمایتی بلند مدت، مبتنی بر شواهد و منطبق بر نیازهای بهداشتی جامعه و بویژه زنان برآیند نتایج مطالعه حاضر نشان داد که کمک و حمایت نظام سلامت، پزشکان و پرسنل بهداشتی و نیاز به توسعه عملکرد رسانه‌ها در ارتقای اطلاعات و آگاهی جامعه و برآوردن نیازهای آموزشی بهداشتی عموم مردم و لزوم زمینه‌سازی همکاری‌های بین بخشی در جهت ترویج آموزش‌های همگانی از جمله مقوله هایی بودند که مورد توجه مشارکت‌کنندگان در مطالعه حاضر قرار گرفتند (29).کلید واژه ها: غربالگری، پاپ اسمیر، سرطان دهانه رحم
: Review: Research Background: Cervical cancer is the third most common cancer in women and is the second leading cause of death in women worldwide, which is expected to be the first cause by 2030. It is an asymptomatic cancer, usually found in pap smear, and can be treated by surgery or radiology if diagnosed in the first stage of the disease. Cancer prevention and early diagnosis using screening methods are critical factors in controlling the disease and increasing the survival of the patient. Regarding the role of women's awareness and attitude as the most important predictors of health behaviors and factors affecting screening methods. Due to the lack of a study on this issue in this region, this study aimed to assess knowledge and attitude and statement The performance of married women living in rural areas of Fooman County in cervical cancer was performedinyear96.Objective: To investigate the knowledge and attitude and practice of married women living in rural areas of Fomen County regarding the prevention of cervical cancer in year 96Methods: In this descriptive cross-sectional study, 341 out of 8,500 married women (14-49 years old) living in rural areas of Fooman County were studied by random sampling method. Data were gathered through a questionnaire consisting of four parts: demographic information, knowledge measuring tool, attitudinal measurement tool, and instrumentation tool. The validity of this questionnaire was evaluated through quantitative and qualitative validity indices. For instrument reliability, Cronbach's alpha indices (more than 0.7) and test-re test were used. After data collection, data was entered into the SPSS software and the relevant descriptive and analyticalindexeswerecalculated.Results: In the study of knowledge of people about cervical cancer, 286 (83.6%) of the subjects had a good knowledge level, 56 (16.4%), moderate awareness and poor knowledge of participants, and in general The average of the knowledge dimension (with a mean of 2.33 and a standard deviationof0.01)wasstronginthestudyparticipants.The variable of attitude score among the studied women is more moderate (83.9%) and only 3.5% of the score of this variable is among the subjects at low levels.The performance score score among the women surveyed was more moderate (57.3%) and poor performance was not found among the subjects. Calculation of correlation coefficients indicated a direct relationship between knowledge and practice, and attitude with performance and awarenesswithasignificantleveloflessthan(P<0.05).DiscussionandConclusion: The findings of the present study suggest that understanding the experiences, perspectives and views of women about one of their common and preventable cancers can have potential benefits, including the discovery of the needs of counseling counseling clients, challenges And common barriers, support and care facilitators of women and on the other hand, health authorities and policymakers, in order to find out the development of educational interventions, long-term counseling and support based on Evidence based on the health needs of the community and especially women. The results of this study showed that the help and support of the Sella system Physicians and health personnel, and the need to develop media performance in promoting community information and awareness, and meeting the educational health needs of the general public, and the necessity of forging intergovernmental partnerships to promote public education were among the issues of interest to the participants in this study. (29).
کلیدواژه : غربالگری، پاپ اسمیر، سرطان دهانه رحم

ارسال پیغام

آمار سامانه

تعداد دانشگاه ها :63
تعداد پایان نامه ها:306690
آخرین بروزرسانی:۱۳۹۹/۰۴/۱۵
کاربران آنلاین:455
بازدید امروز:19541
بازدید کل:3927359

تماس با ما

شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه ۱۳، معاونت تحقیقات و فناوری ، مرکز توسعه وهماهنگی اطلاعات وانتشارات علمی، گروه اطلاع رسانی پزشکی

تلفن تماس: 81454318-021

توجه

کلیه حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و هر استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است

DEVELOPED BY PARSAZARAKHSH
COPYRIGHT BY THESIS.RESEARCH.AC.IR ALL RIGHT RESERVED, IRAN, TEHRAN