آمار منابع - بانک اطلاعاتی جامع اطلاع رسانی پایان نامه های کشور
صفحه اصلیگزارش آماریکتابخانه های مرکزیراهنماورود
دانشگاه / دانشکده
دانشگاه علوم پزشکی تهران ( ۵۸۱۷۶ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ( ۳۸۹۶۳ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۲/۱۴
دانشگاه علوم پزشکی ایران ( ۲۹۱۹۹ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۲/۱۴
دانشگاه علوم پزشکی تبریز ( ۲۰۶۰۵ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ( ۱۷۵۶۷ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
دانشگاه علوم پزشکی شیراز ( ۱۵۹۶۰ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۴/۰۷
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ( ۱۱۰۰۰ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
دانشگاه علوم پزشکی کرمان ( ۶۶۲۳ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۲/۰۲
دانشگاه علوم پزشکی یزد ( ۵۵۵۴ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۹/۰۷
دانشگاه علوم پزشکی قزوین ( ۵۲۴۲ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
دانشگاه علوم پزشکی همدان ( ۴۶۲۱ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ( ۳۹۲۷ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
دانشگاه علوم پزشکی بابل ( ۳۸۵۳ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
دانشگاه علوم پزشکی مازندران ( ۳۸۴۸ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۹/۲۹
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ( ۳۶۲۲ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ( ۳۴۵۱ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۱/۲۱
دانشگاه علوم پزشکی گیلان ( ۳۱۶۶ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ( ۲۴۶۸ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۰/۰۴
دانشگاه علوم پزشکی کاشان ( ۲۰۵۶ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
دانشگاه علوم پزشکی سمنان ( ۲۰۳۲ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس( هرمزگان) ( ۱۶۰۷ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۲/۰۶
دانشگاه علوم پزشکی زنجان ( ۱۴۹۴ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ( ۱۴۲۰ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۱۴
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ( ۱۴۱۰ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۲/۲۲
دانشگاه علوم پزشکی اراك ( ۱۳۶۹ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۰/۰۶
دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( ۱۰۶۶ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
دانشگاه علوم پزشکی گلستان ( ۱۰۳۵ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
دانشگاه علوم پزشکی کردستان ( ۹۶۳ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ( ۹۰۴ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ( ۸۵۳ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۲/۰۹
دانشگاه علوم پزشکی لرستان ( ۷۹۳ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۱/۲۴
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ( ۷۲۲ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ( ۵۱۳ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۴/۱۳
دانشگاه علوم پزشکی جهرم ( ۴۸۲ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۲/۰۸
دانشگاه علوم پزشکی گناباد ( ۴۴۴ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
دانشگاه علوم پزشکی ایلام ( ۴۲۸ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۷/۱۵
دانشگاه علوم پزشکی فسا ( ۳۴۷ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۸/۱۰
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ( ۳۴۷ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
انستیتو پاستور ( ۳۱۱ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
دانشگاه علوم پزشکی زابل ( ۲۷۹ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۰/۰۶
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ( ۲۶۲ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
دانشگاه علوم پزشکی قم ( ۲۱۴ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۲/۱۳
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد (خراسان شمالی) ( ۱۲۰ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۰/۰۵
دانشگاه علوم پزشکی البرز ( ۳۴ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۲/۲۳
دانشگاه علوم پزشکی جيرفت ( ۲۰ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۴/۲۸
دانشکده علوم پزشکی آبادان ( ۵ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۴/۱۸
دانشکده علوم پزشکی اسفراین ( 0 )
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر (فاقد پایان نامه)
دانشگاه علوم پزشکی بم (فاقد پایان نامه)
دانشکده علوم پزشکی بهبهان (فاقد پایان نامه)
دانشکده علوم پزشکی تربت جام ( 0 )
دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریه ( 0 )
دانشکده علوم پزشکی خلخال ( 0 )
دانشکده علوم پزشکی خمین (فاقد پایان نامه)
دانشگاه علوم پزشکی دزفول (فاقد پایان نامه)
دانشکده علوم پزشکی ساوه (فاقد پایان نامه)
دانشکده علوم پزشکی سراب ( 0 )
دانشگاه علوم پزشکی سیرجان (فاقد پایان نامه)
دانشکده علوم پزشکی شوشتر ( 0 )
دانشکده علوم پزشکی گراش ( 0 )
دانشکده علوم پزشکی لارستان ( 0 )
دانشگاه علوم پزشکی مراغه ( 0 )
دانشگاه علوم پزشکی نیشابور (فاقد پایان نامه)
استاد راهنما/مشاور
‏دانشگاه علوم پزشكي تهران ( ۱۶۴۶ )
دانشگاه علوم پزشکی بابل ( ۹۲۱ )
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ( ۸۱۰ )
دانشکده پزشکی ( ۷۴۰ )
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ، دانشکده پزشکی ( ۷۲۲ )
‏دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده پزشکی ( ۵۸۱ )
دانشکده پزشکی افضلی پور ( ۳۵۶ )
انستیتو روانپزشکی تهران ( ۳۱۸ )
‏دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ( ۲۹۳ )
دانشکده دندانپزشکی ( ۲۸۵ )
‏دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان ( ۲۸۰ )
‏علوم پزشکی گلستان.‏،دانشکده پزشکی ( ۲۶۸ )
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی.. دانشکده پیراپزشکی ( ۲۵۵ )
دانشگاه آزاد اسلامی ( ۲۵۲ )
همتی، ،علی اصغر ( ۲۵۰ )
رشیدی،،‏ ایران ( ۲۳۹ )
قربانی ،،‏ راهب ( ۲۲۹ )
کمالی، پرویز، استاد آمار ( ۲۱۸ )
خدایار، ،محمدجواد ( ۲۱۷ )
ارضی، ،اردشیر ( ۲۱۶ )
‏دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ( ۲۱۱ )
حقیقی زاده، ،محمد حسین ( ۲۰۶ )
‏دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ( ۱۹۵ )
دانشکده داروسازی ( ۱۸۴ )
‏علوم پزشکی تهران .‏ دانشکده پیراپزشکی ( ۱۸۰ )
‏پاستور تهران ( ۱۶۱ )
سلطانیان،‏ ،علیرضا ( ۱۵۸ )
محمودی، محمود، استاد آمار ( ۱۵۵ )
مقیمی پور، ،اسکندر ( ۱۴۹ )
لطیفی، ،سید محمود ( ۱۴۶ )
دانشکده داروسازی ( ۱۴۳ )
‏دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان.‏ دانشکده پزشکی گرگان ( ۱۳۲ )
‏علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان.‏،دانشکده پزشکی گرگان ( ۱۳۰ )
رکابی،،‏ حسین ( ۱۲۹ )
حافظی،،محمدحسن ( ۱۲۵ )
صاکی، ،نادر ( ۱۲۴ )
‏سیف ربیعی،‏ ،محمد علی ( ۱۲۳ )
سعادتجو، علیرضا ( ۱۲۱ )
رنجبری، ،نسترن ( ۱۲۱ )
حقانی، حمید، استاد آمار ( ۱۱۵ )
‏‏دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشکده بهداشت و تغذیه ( ۱۱۵ )
حسینی، فاطمه، استاد آمار ( ۱۱۴ )
مکوندی، ،منوچهر ( ۱۰۷ )
مجدی نسب، ،نسترن ( ۱۰۶ )
محمدجعفری، ،راضیه ( ۱۰۶ )
شریف زاده، غلامرضا ( ۱۰۴ )
نیک اخلاق،،‏ سهیلا ( ۱۰۳ )
مرادی،، عباس‏ ( ۱۰۲ )
سیاهپوش، ،امیر ( ۱۰۱ )
قاضی پور،،‏ علی ( ۱۰۰ )
کلیدواژه
CD ( ۱۷۳۶ )
کودکان ( ۱۵۰۱ )
اطفال ( ۱۱۷۶ )
عوامل خطر ( ۱۱۶۱ )
Risk Factors ( ۱۱۱۸ )
جراحی ( ۱۱۰۹ )
آگاهی ( ۱۰۲۰ )
کیفیت زندگی ( ۹۵۵ )
دندانپزشکی ( ۹۲۴ )
داخلی ( ۹۱۲ )
بیهوشی ( ۹۱۱ )
قلب ( ۸۹۷ )
CD-ROM ( ۸۹۴ )
زنان ( ۸۸۰ )
پوست ( ۸۶۹ )
نگرش ( ۸۶۳ )
بیماران بستری ( ۸۵۰ )
درمان ( ۸۴۱ )
نتیجه درمان ( ۸۲۹ )
Treatment Outcome ( ۸۲۰ )
Child ( ۷۹۶ )
تهران ( ۷۶۵ )
کودک ( ۷۵۵ )
افسردگی ( ۷۵۴ )
عوارض پس از عمل جراحی ( ۷۵۱ )
تشخیص افتراقی ( ۷۴۷ )
تشخیص ( ۶۸۲ )
Postoperative Complications ( ۶۶۹ )
Diagnosis, Differential ( ۶۶۴ )
Inpatients ( ۶۴۲ )
آبستنی ( ۶۲۷ )
پاتولوژی ( ۶۲۶ )
Awareness ( ۶۱۲ )
بهداشت عمومی ( ۵۸۹ )
Quality of Life ( ۵۸۷ )
پرسشنامه ها ( ۵۸۴ )
درد ( ۵۷۵ )
دانش آموزان ( ۵۶۹ )
زنان وزایمان ( ۵۵۸ )
اضطراب ( ۵۵۱ )
Attitude ( ۵۴۶ )
اپیدمیولوژی ( ۵۴۶ )
بیماران ( ۵۴۲ )
چشم ( ۵۴۰ )
رادیولوژی ( ۵۱۷ )
Questionnaires ( ۵۱۶ )
گیاهان شفابخش ( ۵۰۶ )
دیابت ( ۴۹۹ )
آموزش بهداشت ( ۴۹۵ )
روان پزشکی ( ۴۹۲ )

ارسال پیغام

آمار سامانه

تعداد دانشگاه ها :63
تعداد پایان نامه ها:259353
آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۲/۲۶
کاربران آنلاین:119
بازدید امروز:467
بازدید کل:2019360

تماس با ما

شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه ۱۳، معاونت تحقیقات و فناوری ، مرکز توسعه وهماهنگی اطلاعات وانتشارات علمی، گروه اطلاع رسانی پزشکی

تلفن تماس: 81454318-021

توجه

کلیه حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و هر استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است

DEVELOPED BY PARSAZARAKHSH
COPYRIGHT BY THESIS.RESEARCH.AC.IR ALL RIGHT RESERVED, IRAN, TEHRAN