صفحه اصلیگزارش آماریکتابخانه های مرکزیراهنماورود
رکورد قبلیرکورد بعدی
سرشناسه : عربی، محمدرضا
عنوان اصلی : بررسی ارتباط فشار داخل کمپارتمان با علایم سندروم کمپارتمان و سطح خونی کراتین فسفو کیناز در بیماران ترومای اندام مراجعه کننده به اورژانس
پژوهشگر : /محمدرضا عربی
استاد راهنما : ؛ سیمین نجفقلیان
استاد مشاور : ؛ مهران اعظمی، مرتضی غریبی
محل تحصیل : علوم پزشکی اراک
محل تحصیل : : پزشکی
سال تحصیل : ، ‮‭۱۳۹۸‬
مقطع تحصیلی : دکترای تخصصی
رشته تحصیلی : طب اورژانس
تاریخ دفاع : ‮‭۱۳۹۸/۰۴/۰۹‬
دانشگاه/ دانشکده : علوم پزشکی اراک
صفحه شمار : ‮‭۵۳‬ص.‬
چکيده : سندرم کمپارتمان حاد عارضه ناتوان کننده تروما به اندام یا ایسکمی اندام می باشد .گرچه تا کنون تشخیض این بیماری بالینی بوده ولی لازم است که پزشکان ابزاری در اختیار داشته باشند که به آنها در تشخیص زودهنگام بیماری بخصوص در بیماران با کاهش هوشیاری ،کودکان و افراد عقب مانده کمک کند. در این طرح با استفاده از وسایل سهل الوصول فشار کمپارتمان عضلانی و آنزیمهای عضلانی آزاد شده بعد از ترما و ایسکمی عروقی اندازه گیری و ارتباط آنها با درد شدید درحالت استراحت و حرکات فعال و غیر فعال ،تورم،رنگ پریدگی،عدم وجود نبض،تاخیر در پرشده گی مویرگی و اختلال حسی بررسی شود .روش کار :در این طرح بیماران مراجعه کننده به اورژانس ولیعصر)عج(وامیرالمومنین)ع(شهراراک به دلیل تروما به اندامها که شرایط ورود به مطالعه را داشتند انتخاب و فشار داخل کمپارتمان عضلانی اندام صدمه دیده با تکنیک سوزنی) نیدل کتتر (اندازه گیری میشود و همزمان آزمایش کراتین فسفوکیناز داده میشود و علایم بالینی و معاینه آن عضو ثبت میشود .نتایج :دراین طرح ‮‭70‬ بیمار بعداز ورود به مطالعه بررسی شدند.ازاین تعداد( ‮‭65 (1/93‬ نفرمرد و( ‮‭5(9/6‬نفر زن بودند .نتایج نشان می دهدبین فشار داخل کمپارتمان و آنزیم کراتین فسفوکیناز ارتباط معنا داری وجود دارد یعنی هرچه فشار داخل کمپارتمان بیشتر شود سطح کراتین فسفوکیناز بیشتر می شود.و میانگین فشار داخل کمپارتمان با رنگ پریدگی ،ادم ،عدم نبض اندام وفشار دیاستولیک بیمار ارتباط معنادار وجود دارد و بادرد،بی حسی ،ناتوانی در حرکت دادن اندام و فشار سیستولیک ارتباطی وجود ندارد .همچنین میانگین کراتین فسفو کیناز با ادم وعدم نبض اندام ارتباط معناداری دارد.وبا درد،رنگ پریدگی ،بی حسی و ناتوانی در حرکت دادن اندام و فشار سیستولیک و دیاستولیک ارتباط معنا داری وجود ندارد .نتیجه گیری : برای تشخیص سندروم کمپارتمان می توانیم از اندازه گیری سطح خونی کراتین فسفوکیناز به جای فشار داخل کمپارتمان استفاده کنیم و با تشخیص به موقع سندرم کمپارتمان ودرمان مناسب آن موجب جلوگیری از آسیب غیر قابل جبران اندام و حفظ عملکرد عضلات و اعصاب شویم . واژگان کلیدی : سندرم کمپارتمان،کراتین فسفوکیناز، ترومای اندام‌؛ فشار داخل کمپارتمان ؛ کاتتر، ویک
: Acute compartment syndrome is a debilitating complication of limb trauma or ischemia. Although it has been diagnosed clinically so far, physicians need tools to help them diagnose the disease early, especially in patients with impaired consciousness, children, and retarded people. Muscle compartment and muscular enzymes released after trauma and vascular ischemia are measured and their association with severe pain during rest and passive and inactive movements, swelling, paleness, absent pulse, delayed capillary filling and sensory impairment. method: In this study, patients referred to Valiasr Emergency and Amir- almomenin Emergency Arak, because of trauma to the limbs with inclusion criteria were selected and pressure was measured within the muscle compartment of the injured limb with needle technique (Nidel Catheter). The keratin phosphokinase test is given and the clinical symptoms and examination of the organ are recorded. Results: In this study, 70 patients were studied after inclusion. 65 (93.1 ) were male and 5 (6.9 ) were female. The results show that there is a significant relationship between intra-compartment pressure and keratin phosphokinase enzyme, meaning that the higher the intra-compartment pressure, the higher the keratin phosphokinase level. And the mean intra-compartment pressure correlates with paleness, edema, limb pulse and diastolic pressure. There is no association between back pain, numbness, inability to move limbs and systolic pressure. Also, mean keratin phosphokinase was significantly correlated with edema and limb pulse. There was no significant relationship with pain, numbness, numbness, and inability to move limbs and systolic and diastolic pressures. Conclusion: Diagnosis of compartment syndrome can be used to measure creatinine phosphokinase blood levels rather than intra-compartmental pressure, and by timely diagnosis of compartment syndrome and its appropriate treatment, it can prevent irreparable damage to organs and maintain muscle and nervous function. Keywords: Compartment syndrome, keratin phosphokinase, Organ trauma, Intra-compartment pressure, catheter, Wick

ارسال پیغام

آمار سامانه

تعداد دانشگاه ها :63
تعداد پایان نامه ها:306270
آخرین بروزرسانی:۱۳۹۸/۱۲/۲۷
کاربران آنلاین:158
بازدید امروز:1249
بازدید کل:2751488

تماس با ما

شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه ۱۳، معاونت تحقیقات و فناوری ، مرکز توسعه وهماهنگی اطلاعات وانتشارات علمی، گروه اطلاع رسانی پزشکی

تلفن تماس: 81454318-021

توجه

کلیه حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و هر استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است

DEVELOPED BY PARSAZARAKHSH
COPYRIGHT BY THESIS.RESEARCH.AC.IR ALL RIGHT RESERVED, IRAN, TEHRAN