صفحه اصلیگزارش آماریکتابخانه های مرکزیراهنماورود
رکورد قبلیرکورد بعدی
سرشناسه : حشمت دهکردی، شقایق
عنوان اصلی : بررسی تاثیر آمینوفیلین وریدی در ساعات اول عمر در پیشگیری از بروز اختلال عملکرد کلیه در نوزادان با آسفیکسی بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان علی اصغر (ص) و شهید اکبرآبادی تهران
پژوهشگر : شقایق حشمت دهکردی
استاد راهنما : نسرین خالصی
استاد مشاور : مریم سابوته
مقطع تحصیلی : دکترای عمومی
رشته تحصیلی : پزشکی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵-۹۶
دانشگاه/ دانشکده : علوم پزشکی ایران
صفحه شمار : ‮‭۴۱‬ ص.‬
چکيده : آسفيكسی پری ناتال یكی از شایعترین عوارض همراه با روند زایمان میباشد. آسفيكسی پری ناتالبعلت کمبود اکسيژن ایجاد می شود . اگر به اندازه کافی شدید باشد ابتدا بافتهای محيطی )عضله و قلب( وسپس بافت مغزی دچار کمبود اکسيژن می شود که در نتيجه آن به گليكوليز بی هوازی روی می آورندبعد از مغز کليه دومين ارگان اصلی درگير در آسفيكسی پری ناتال می باشد.مواد و روشها: میتوان انقباضات عروقی ناشی از آدنوزین را بوسيله آنتاگونيست غيراختصاصی گيرنده آن مثلتئوفيلين پيشگيری نمود. عليرغم اینكه بعضی مطالعات اثر مفيدی برای تئوفيلين در عملكرد کليه نوزادان باآسفيكسی شدید پری ناتال نيافتند، مطالعات انجام شده متعددی اثرات سودمند تئوفيلين را در این خصوص طیکارآزمایی های بالينی نشان داده اند .نتایج: ميانگين Cr ، GFR ، سدیم، پتاسيم روز سوم تولد نوزادان در دو گروه تحت درمان با آمينوفيلين وریدی وگروه تحت درمان با پلاسبو اختلاف معنادار آماری دارد . ميانگين کراتينين روز اول، BUN و کلسيم سرم در دوگروه مورد مطالعه اختلاف معنادار آماری نداردبحث و نتيجه گيری: داده های حاصل از این مطالعه نشان می دهد که عوامل فارماکولوژیک مختلف مثل متيلگزانتينها در پيشگيری از آسيب های کليه همراه با هيپوکسی موثر هستند. انقباض عروقی ناشی از آدنوزین رامیتوان به وسيله آنتاگونسيت غير اختصاصی گيرنده آدنوزین مثل تئوفيلين ممانعت نمود . پيشنهاد میکنيممطالعات دیگری با حجم نمونه بيشتر و دوره follow up طولانی تر در کشور انجام پذیرد تا نتایج به دست آمدهاز نظر کيفی و کمی با مطالعه حاضر مقایسه گردد.
: Perinatal asphyxia is one of the most common complications associated with the process of delivery. Perinatal asphyxia is caused by a lack of oxygen. If it is severe enough, then the peripheral tissues (muscle and heart) and then the brain tissue are deficient in oxygen, resulting in anaerobic glycolysis.After the kidney's brain, the second major organ is involved in the perinatal asphyxia.Objective: Adenosine-induced vascular contractions can be prevented by its non-specific antagonist, such as theophylline. Although some studies have not shown a beneficial effect on theophylline in the functioning of all newborns with severe perinatal asphyxia, numerous studies have shown the beneficial effects of theophylline in this regard during clinical trials.Methods: Mean Cr, GFR, Na, Potassium The third birthday of newborns in both groups treated with venous aminophylline and placebo group was statistically significant. The mean daily creatinine, BUN and serum calcium were not significantly different in the two groupsResults: The data from this study show that various pharmacological factors, such as methyl xanthene, are effective in preventing kidney damage associated with hypoxia. Adenosine-induced vasoconstriction can be prevented by the non-specific antagonist of the adenosine receptor, such as theophylline. We suggest other studies with a larger sample size and a longer follow up period in the country to compare the results with qualitative and quantitative results.Conclusions: The data from this study show that various pharmacological factors, such as methyl xanthene, are effective in preventing kidney damage associated with hypoxia. Adenosine-induced vasoconstriction can be prevented by the non-specific antagonist of the adenosine receptor, such as theophylline. We suggest other studies with a larger sample size and a longer follow up period in the country to compare the results with qualitative and quantitative results.
موضوع : خفگی نوزاد
: Asphyxia Neonatorum
: نارسایی کلیه
: Renal Insufficiency
: بخش مراقبت ویژه نوزادان
: Intensive Care Units, Neonatal
: همبودی
: Comorbidity
: آمینوفیلین
: Aminophylline
: کمبود اکسیژن و نرسیدن خون به مغز
: ‏ Hypoxia-Ischemia, Brain
: مطالعه در اثرات داروها

ارسال پیغام

آمار سامانه

تعداد دانشگاه ها :63
تعداد پایان نامه ها:315666
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۰/۰۲/۲۱
کاربران آنلاین:1325
بازدید امروز:11049
بازدید کل:6678267

تماس با ما

شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه ۱۳، معاونت تحقیقات و فناوری ، مرکز توسعه وهماهنگی اطلاعات وانتشارات علمی، گروه اطلاع رسانی پزشکی

تلفن تماس: 81454318-021

توجه

کلیه حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و هر استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است

DEVELOPED BY PARSAZARAKHSH
COPYRIGHT BY THESIS.RESEARCH.AC.IR ALL RIGHT RESERVED, IRAN, TEHRAN