صفحه اصلیگزارش آماریکتابخانه های مرکزیراهنماورود
رکورد قبلیرکورد بعدی
سرشناسه : محسن‌آبادی، منصور
عنوان اصلی : بررسی تاثیر آموزش احیای قلبی ریوی مبتنی بر تحلیل گزارش فعالیت (Debriefing) بر دانش و عملکرد پرستاران
پژوهشگر : / منصور محسن‌آبادی
استاد راهنما : حمید پیروی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : پرستاری مراقبت های ویژه
دانشگاه/ دانشکده : علوم پزشکی ایران
صفحه شمار : ‮‭۵۷‬ ص.‬
چکيده : زمینه و هدف: علیرغم پیشرفت در زمینه پیشگیری از بیماری ها، ایست قلبی هنوز به عنوان یکی از مهمترین دلایل مرگ و میر در اکثر جوامع محسوب می گردد. احیای قلبی ریوی در بیماری که دچار ایست قلبی تنفسی شده است از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا هر ثانیه تاخیر در شروع اقدام مناسب، بیمار را یک قدم به مرگ و ناتوانی نزدیک می کند. پرستاران اولین کسانی هستند که در لحظه ایست قلبی ریوي بر بالین بیمار حضور دارند و می توانند تا زمان رسیدن تیم احیا و انجام مداخلات پیشرفته درمانی، عملیات احیا را شروع نمایند، بنابراین، آموزش کادر پرستاري می تواند به شروع زودهنگام و صحیح عملیات احیای قلبی ریوی کمک کند. یکی از روش های آموزشی که ممکن است بتواند موجب افزایش دانش و عملکرد در زمینه احیای قلبی ریوی شود، تحلیل گزارش فعالیت (Debriefing) است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش احیای قلبی ریوی مبتنی بر تحلیل گزارش فعالیت بر دانش و عملکرد پرستاران تیم احیا انجام شد.روش تحقیق: این مطالعه نیمه تجربی یک گروهی از بهمن 1394 تا خرداد 1395 بر روی 50 نفر از پرستاران عضو تیم احیای قلبی ریوی در مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی (بیمارستان های شهدای پانزده خرداد ورامین، شهید لواسانی، شهید فیاض بخش) انجام گرفت. دراین مطالعه که به صورت قبل و بعد انجام گرفت، نمونه ها به صورت در دسترس انتخاب شدند و اطلاعات توسط پرسشنامه دموگرافیک، پرسشنامه سنجش آگاهی و چک لیست سنجش عملکرد، قبل از انجام مداخله، جمع آوری شد و سپس مداخله به صورت برگزاری جلسات تحلیل گزارش فعالیت انجام گرفت. بعد از برگزاری سه جلسه تحلیل گزارش فعالیت (هر جلسه به دنبال یک مورد احیای قلبی ریوی واقعی برگزار شد)، آگاهی و عملکرد شرکت کنندگان، دوباره مورد سنجش قرار گرفت. داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار SPSS نسخه 16 و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: تحلیل های آماری نشان داد که میانگین نمره دانش و عملکرد شرکت کنندگان بعد از مداخله به طور معنی داری بیشتر از میانگین نمره دانش و عملکرد آنان قبل از مداخله بود. نتایج پژوهش نشان داده است که میانگین امتیاز دانش شرکت کنندگان در مطالعه قبل از مداخله، 895/4±54/23 و بعد از مداخله، 048/4±98/25 بوده است که از نظر آماری معنادار بوده است (P–value<0/001). همچنین میانگین امتیاز عملکرد شرکت کنندگان در مطالعه قبل از مداخله، 118/4±75/19 و بعد از مداخله 659/2±93/23 بوده است که افزایش معناداری را نشان می دهد (P–value<0/001).نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش احیای قلبی ریوی مبتنی بر تحلیل گزارش فعالیت می تواند باعث افزایش دانش و عملکرد پرستاران عضو تیم احیا در زمینه احیای قلبی ریوی شود. بنابراین، با توجه به این که جلسات تحلیل گزارش فعالیت توانست باعث افزایش دانش و عملکرد پرستاران عضو تیم احیا در زمینه احیای قلبی ریوی گردد، تلاش برای برگزاری جلسات تحلیل گزارش فعالیت، بعد از هر مورد واقعی احيای قلبي ريوي توصیه می گردد.
: Background and aim: Despite progress in prevention of disease, cardiac arrest is still the major cause of death in the most societies. Cardiopulmonary resuscitation in patients experiencing cardiopulmonary arrest has particular importance, because every second of delay in doing appropriate action makes the patient closer to death and disability. Given that the nurses are the first ones at the moment of cardiopulmonary arrest situations, they start cardiopulmonary resuscitation and also, consider advanced medical interventions until the arrival of the cardiopulmonary resuscitation team. It seems that training of nurses, at the beginning and during resuscitation is very important and necessary. One of the training methods that can increase cardiopulmonary resuscitation knowledge and performance debriefing. The present study aims to asses the effect of debriefing-based training about cardiopulmonary resuscitation on nurses’ knowledge and performance.Methodology: This quasi-experimental study was performed in 2016 on 50 staff nurses of cardiopulmonary resuscitation team. In this before-after study, samples were selected conveniently and data were collected before the intervention by questionnaires (knowledge measurement) and checklist (performance measurement). Then the intervention was performed in the form of debriefing meetings (at least, three meetings). After intervention, the participants’ knowledge and performance on cardiopulmonary resuscitation were again evaluated. To analyze the data, descriptive and inferential statistics were used in SPSS (version 16).Result: Statistical analysis showed that after the intervention, the mean scores of knowledge and performance of the participants were significantly higher than before intervention. The results had shown the average rating of the participants before intervention was 895/4±54/23 and after intervention was 048/4± 98/25 that were statistically significant (P–value<0/001). Also the average performance score of participants before intervention was 19.75±4.118 and after intervention was 23 659/2 ± 93/that showed a significant increase (P–value<0/001). Conclusion: The results of this study showed that knowledge and performance of nurses in cardiopulmonary resuscitation increase with debriefing-based training. It is suggested to organize debriefing meetings after each cardiopulmonary resuscitation.
موضوع : ایست قلبی
: Heart Arrest
: مدل‌های آموزشی
: Models, Educational
: ارزیابی نتایج (مراقبت‌های بهداشتی)
: ‏‫‬‭Outcome Assessment (Health Care)
: پرستاران
: Nurses
: پرسش‌نامه‌ها
: Questionnaires
: ‏ احیاء قلبی ریوی
: ‏ Cardiopulmonary Resuscitation
: ‏ دانش ، نگرش، عملکرد بهداشتی
: ‏ Health Knowledge, Attitudes, Practice

ارسال پیغام

آمار سامانه

تعداد دانشگاه ها :63
تعداد پایان نامه ها:315666
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۰/۰۲/۲۱
کاربران آنلاین:1071
بازدید امروز:9047
بازدید کل:6676265

تماس با ما

شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه ۱۳، معاونت تحقیقات و فناوری ، مرکز توسعه وهماهنگی اطلاعات وانتشارات علمی، گروه اطلاع رسانی پزشکی

تلفن تماس: 81454318-021

توجه

کلیه حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و هر استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است

DEVELOPED BY PARSAZARAKHSH
COPYRIGHT BY THESIS.RESEARCH.AC.IR ALL RIGHT RESERVED, IRAN, TEHRAN