صفحه اصلیگزارش آماریکتابخانه های مرکزیراهنماورود
رکورد قبلیرکورد بعدی
سرشناسه : دنیایی‌عرقطو، نسرین
عنوان اصلی : رابطه مدیریت دانش با فرهنگ سازمانی پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران
پژوهشگر : نسرین دنیایی‌عرقطو
استاد راهنما : بهرام دلگشایی
استاد مشاور : ابوالقاسم گرجی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
دانشگاه/ دانشکده : علوم پزشکی ایران
صفحه شمار : ‮‭۸۸‬ ص.‬
چکيده : مقدمه : امروزه با تغییر سطح فرهنگ ‌سازمانی پرستاران، می‌توان بر شیوه استفاده از مؤلفه ‌های مدیریت دانش تغییر ایجاد کرد تا سازمان‌ بتواند در آینده با بهره‌ گیری از آنها و با برنامه ‌ریزی صحيح و راهبردي، در راستای ارتقای سلامت گام بردارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی پرستاران شاغل در مراکزآموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران است. روش کار: پژوهش حاضر توصیفی_ پیمایشی و از نوع پژوهش های همبستگی است. کلیه پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران، جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند. حجم نمونه بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه در مطالعات هم بستگی، 85 عدد برآورد گردید. ابزار پژوهش شامل دو پرسش‌نامه مدیریت دانش لاوسون و فرهنگ‌سازمانی مدل کویین وکامرون بود. تحلیل داده ها با استفاده از نرم‌افزار spss نسخه 21 انجام شد. یافته ها: نتایج تحلیل نشان داد که مقدار P-value برای همه متغیر ها، کمتر از 05/0 است، یعنی فرض نرمال بودن متغیرها رد می شود و توزیع هیچ یک از متغیرها نرمال نیست. همچنین هر یک از مولفه های مدیریت دانش با هر یک از ابعاد فرهنگ سازمانی رابطه معنا دار دارد. همبستگی بین دو متغیر اصلی نیز بین 4/0 تا 7/0 بود. بحث: از آنجا که، مدیریت دانش با فرهنگ سازمانی پرستاران و تمامی مولفه های آنها باهم رابطه مثبت و معنی داری دارند، می توان با برنامه ریزی در زمینه ابعاد فرهنگ سازمانی به تدريج تعامل بين پرستاران را در سازمان به گونه ای بهبود بخشید که پایه های مديريت دانش به عنوان يك مزيت برتر در مرکز آموزشی درمانی ، نهادینه گردد.
: Introduction: Nowadays, by changing the organizational culture level in nureses,can be created change on the use of knowledge management components ,so the organization can be promoted in health by proper and strategic planning in the future.The perpose of this study is The relationship between knowledge management and organizatinal culture among nurses in teaching hospitals of Iran University of Medical Sciences.Methods: The current research is descriptive-survey and correlation research. All nurses working in teaching hospitals affiliated to Iran University of Medical Sciences were the statistical population of this study. Sample size based on the sample size determination formula was estimated to 85 numbers. The research instrument consisted of two questionnaires . Knowledge management questionnaire was Lawson model and organizational culture questionnaire was Quinn and Cameron model. Data analysis was performed by using version 21 of spss software.Results: The results of the analysis showed that the P-value for all variables is less than 0.05, that mean , the assumption of the normality of the variables is rejected and the distribution of any of the variables is not normal. The analysis shows that each components of knowledge management has significant relationship with each aspects of organizational culture. There is 0/4 to 0/7 correlation Between two main variables. Discussion: Since knowledge management with organizational culture among nurses and all their components have a significant and positive correlation, we can improve interaction among nurses by planning in the field of organizational culture components in organization gradually,so that the bases of knowledge management as a top advantage in hospital ,be institutionalized.
موضوع : بیمارستان‌های آموزشی
: Hospitals, Teaching
: سازمان و مدیریت (بهداشت و درمان)
: Organization and Administration
: روان‌شناسی
: Psychology
: ‏ فرهنگ سازمانی
: ‏ Organizational Culture
: ‏ مدیریت دانش
: ‏ Knowledge Management

ارسال پیغام

آمار سامانه

تعداد دانشگاه ها :63
تعداد پایان نامه ها:315666
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۰/۰۲/۲۱
کاربران آنلاین:1284
بازدید امروز:10158
بازدید کل:6677376

تماس با ما

شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه ۱۳، معاونت تحقیقات و فناوری ، مرکز توسعه وهماهنگی اطلاعات وانتشارات علمی، گروه اطلاع رسانی پزشکی

تلفن تماس: 81454318-021

توجه

کلیه حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و هر استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است

DEVELOPED BY PARSAZARAKHSH
COPYRIGHT BY THESIS.RESEARCH.AC.IR ALL RIGHT RESERVED, IRAN, TEHRAN