صفحه اصلیگزارش آماریکتابخانه های مرکزیراهنماورود
رکورد قبلیرکورد بعدی
سرشناسه : احمدی، زهره
عنوان اصلی : ترجمه پرسش نامه حیطه پردازش شنوایی (APDQ) و تعیین روایی و پایایی آن در کودکان هنجار و کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری ۸ تا ۱۲ سال
پژوهشگر : زهره احمدی
استاد راهنما : فرنوش جاراللهی
استاد مشاور : محسن احدی
استاد مشاور : آغا‌فاطمه حسینی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : شنوایی شناسی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵
دانشگاه/ دانشکده : علوم پزشکی ایران
صفحه شمار : ‮‭۱۳۸‬ ص. ‬
چکيده : اختلال پردازش شنوایی (Auditory Processing Disrder) یک نقص پردازش حسی است که تقریبا در 5% کودکان سنین مدرسه رخ می دهد. اختلال در مهارت شنوایی باعث ضعف در بازشناسی و فهم اطلاعات شنوایی می شود که در صورت عدم شناسایی و درمان، بر یادگیری و زبان کودکان تاثیر سوء خواهد گذاشت. از آنجا که تشخیص به موقع اختلال پردازش شنوایی می تواند از اثرات سو آن کم کند، مرحله غربالگری جهت شناسایی افراد مشکوک به اختلال از اهمیت بسزایی برخوردار است. در بین روش های غربالگری APD پرسش نامه یAPDQ از پرسش نامه های معتبر است که با توجه به عدم وجود پرسش نامه ی استاندارد فارسی در زمینه ی غربالگری اختلال پردازش شنوایی به زبان فارسی، هدف مطالعه حاضر ترجمه و بومی سازی، تعیین روایی و پایایی پرسش نامه ی APDQ قرار گرفت.مواد و روش ها : مطالعه ی حاضر، از نوع ساخت آزمون است و طی دو مرحله انجام شد، مرحله ی اول شامل ترجمه ی پرسش نامه APDQ به زبان فارسی (به روش IQOLA شامل، ترجمه ی پیشرو، بررسی ترجمه، ترجمه ی برگردان) و مرحله ی دوم، تعیین روایی (روایی صوری، روایی محتوایی) و پایایی نسخه ی فارسی APDQ بود. یافته ها : نتایج مطالعه نشان داد که تمامی سوالات پرسش نامه از نظر کیفیت دشواری ترجمه بعد از بازبینی 5 سوال، دارای کیفیت آسان بودند. از نظر کیفیت ترجمه، بعد از بازبینی 21سوال، کلیه سوالات از کیفیت مطلوب برخوردار بودند. در اعتبارسنجی روایی صوری، بیشتر از 80 درصد شرکت کنندگان به سوالات پرسش نامه امتیاز 4 به بالا دادند. در بررسی روایی محتوایی،CVR برای تمامی سوالات بالاتر از 63 درصد بود. در تعیین پایایی، در گروه مبتلا به ناتوانی یادگیری ضریب آلفای کرونباخ در زیر آزمون شنوایی، توجه، زبان به ترتیب 884/0 ، 803/0 ، 858/0 و در گروه هنجار ضریب آلفای کرونباخ در زیر آزمون شنوایی، توجه، زبان به ترتیب92/0، 86/0، 88/0 بدست آمد. همچنین در هر دو گروه ضریب همبستگی پیرسون بین میانگین زیر آزمون های پرسش نامه بین دو مرحله اجرای آزمون از 7/0 بالاتر بود. در بررسی تحلیل عامل اکتشافی، واریانس تجمعی در هر گروه بالاتر از 54/54 درصد بود. میانگین امتیازات در گروه هنجار در شاخص پردازش شنوایی، توجه، زبان به ترتیب 115.5285، 34.4030 ، 37.003 و در گروه مبتلا به ناتوانی یادگیری 86.7921 ، 24.0396، 26.6436 بود که طبق نتایج آزمون تی تست، میانگین امتیازات دو گروه تفاوت معنی دار و به نفع گروه هنجار داشتند. نتیجه گیری : نسخه ی فارسی پرسش نامه ی حیطه ی پردازش شنوایی دارای کیفیت ترجمه ی مطلوب است و از روایی و پایایی مناسب برخوردار است. از نسخه ی فارسی APDQ می توان در غربالگری مهارت پردازش شنوایی کودکان 8 تا 12 سال استفاده نمود.
: Background and Objectives Auditory processing disorder is a sensory processing defect that affects 5% of school age children. Impaired hearing skill weakens recognition and understanding of auditory data and adversely affects children's language and learning if undetected and untreated. Since early diagnosis of Auditory Processing Disorder (APD) can obviate its adverse effects, the screening stage is hugely important in identifying suspected people. APDQ is a reliable questionnaire among APD screening methods. Given the absence of a standard APD screening questionnaire in Persian, the present study aimed to translate and naturalize APDQ questionnaire and determine its validity and reliability. Materials and MethodsThe present study was conducted to develop a scale in two stages: stage 1 included translation of APDQ into Persian (according to AQOLA method including forward translation, assessment of translation, and backward translation), and stage 2 involved determination of validity (face and content) and reliability of the Persian version of APDQ.ResultsThe results showed that all items had appropriate quality in terms of translation difficulty following review of 5 items. All items had appropriate translation quality after review of 21 items. In terms of face validity, more than 80% of participants gave a score of 4 and higher to items of the questionnaire. In content validity, CVR exceeded 63% in all items. In determining reliability, Cronbach's alpha in subscales one to three was found 0.884, 0.803, and 0.858 respectively. Pearson’s correlation coefficient between mean subscales in two stages exceeded 0.7.ConclusionThe Persian version of APDQ has favorable translation quality and appropriate validity and reliability. The Persian version of APDQ can be used in screening for auditory processing skills in 8 to 12 year-old children.
موضوع : اختلالات یادگیری
: Learning Disorders
: توان‌‌بخشی
: Rehabilitation
: تست‌های شنوایی
: Hearing Tests
: اختلالات ادراکی شنوایی
: Auditory Perceptual Disorders
: تشخیص
: Diagnosis
: کودکان ناتوان
: Disabled Children

ارسال پیغام

آمار سامانه

تعداد دانشگاه ها :63
تعداد پایان نامه ها:315666
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۰/۰۲/۲۱
کاربران آنلاین:1358
بازدید امروز:10928
بازدید کل:6678146

تماس با ما

شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه ۱۳، معاونت تحقیقات و فناوری ، مرکز توسعه وهماهنگی اطلاعات وانتشارات علمی، گروه اطلاع رسانی پزشکی

تلفن تماس: 81454318-021

توجه

کلیه حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و هر استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است

DEVELOPED BY PARSAZARAKHSH
COPYRIGHT BY THESIS.RESEARCH.AC.IR ALL RIGHT RESERVED, IRAN, TEHRAN